LinkedIn

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť je zodpovednou firmou a podporuje prospešné veci vo svojom okolí. Udržateľné podnikanie je súčasťou firemnej kultúry.

Vzťah k štátu a verejnosti
  • Spoločnosť vytvára, spravuje a uchováva svoje úradné dokumenty v súlade s platnými zákonmi a internými smernicami.
  • Spoločnosť vedie účtovníctvo, tak, aby obsahovalo verné, pravdivé a presné informácie o hospodárení spoločnosti. Spoločnosť plní riadne a včas svoje finančné a nefinančné záväzky voči štátu – najmä v oblasti daní, zákonných odvodov a dávok.
  • Spoločnosť aktívne spolupracuje s orgánmi štátnej správy a plní si svoje povinnosti pri zverejňovaní zákonom stanovených údajov. V primeranom rozsahu tiež zverejňuje informácie o svojej činnosti a zámeroch, napríklad na svojich webových stránkach.
  • Spoločnosť otvorene a transparentne komunikuje s verejnosťou.
  • Spoločnosť podľa svojich možností podporuje charitatívne aktivity, dobročinné, zdravotnícke, športové a kultúrne neziskové organizácie s obecne prospešným účelom.
Vzťah k životnému prostrediu
  • Spoločnosť, jej zamestnanci a zástupcovia pri svojej činnosti postupujú tak, aby predchádzali poškodzovaniu životného prostredia a/alebo vzniku ekologických škôd. Spoločnosť udržiava systém prevencie ohrozenia životného prostredia.
  • Zamestnanci a zástupcovia spoločnosti si uvedomujú vplyv svojho správania na životné prostredie, minimalizujú vznik všetkých druhov odpadov, zabezpečujú zber a triedenie odpadov, zabraňujú úniku nebezpečných látok, ich šíreniu a v rámci svojich možností znižujú spotrebu materiálu, médií a energie.