LinkedIn

Etický kódex

Spoločnosť usiluje o dodržiavanie najvyšších štandardov osobného a profesionálneho správania, ktoré jej umožňujú získavať si trvalú dôveru zákazníkov a obchodných partnerov, budovať s nimi dlhodobé pozitívne vzťahy, rozvíjať poctivý obchodný styk a rešpektovať platný právny poriadok.

Obecné zásady

Všetci zamestnanci a zástupcovia spoločnosti:

 • Pristupujú k plneniu svojich povinností svedomito, s maximálnym nasadením, osobnou zodpovednosťou a v súlade s platnými zákonmi a internými smernicami.
 • Pri výkone svojich povinností zachovávajú profesionalitu a pri poskytovaní produktov a služieb sa správajú tak, aby nebolo nijakým spôsobom ohrozené alebo poškodené dobré meno spoločnosti ani jej zákazníkov a obchodných partnerov.
 • Neprejavujú žiadne známky diskriminácie alebo nadradenosti voči ostatným pracovníkom, zákazníkom a obchodným partnerom – najmä s ohľadom na rasu, národnosť, politickú príslušnosť, náboženstvo alebo pohlavie. Voči spolupracovníkom a zákazníkom vystupujú v súlade s bežnými pravidlami slušnosti a tolerancie.
Vzťah k zákazníkom
 • Cieľom činnosti spoločnosti je vždy komplexné splnenie požiadaviek zákazníka. Spoločnosť ponúka služby, ktoré sú pre zákazníkov výhodné. Zároveň sa snaží o dlhodobé vzťahy so zákazníkmi. Otvorene s nimi komunikuje a pružne reaguje na ich potreby a požiadavky.
 • Spoločnosť poskytuje vysokokvalitné služby, za ktoré je plne zodpovedná.
 • Spoločnosť, jej zamestnanci a zástupcovia poskytujú zákazníkom pri ponuke svojich služieb pravdivé, nestranné a úplné informácie jasným a zrozumiteľným spôsobom. Rovnakým spôsobom odpovedajú aj na všetky otázky zákazníkov. Propagácia spoločnosti je založená na pravdivých a neskreslených informáciách.
Vzťah k obchodným partnerom
 • Spoločnosť, jej zamestnanci a zástupcovia jednajú so svojimi obchodnými partnermi profesionálne a korektne, budujú vzájomnú dôveru a dlhodobé vzťahy.
 • Spoločnosť si vyberá spoľahlivých a kvalitných dodávateľov, ktorých služby pravidelne hodnotí.
 • Spoločnosť dôsledne dodržiava dohodnuté zmluvné podmienky a vyhýba sa prijímaniu záväzkov, ktoré nebude schopná dodržať.
 • Spoločnosť zachováva obchodné tajomstvo a rešpektuje dôvernosť informácií o svojich obchodných partneroch.
Vzťah ku konkurencii
 • Spoločnosť dodržiava pravidlá čestnej obchodnej súťaže a nezneužíva svoje prípadné výhodné postavenie na trhu.
 • Spoločnosť neuzatvára dohody, ktoré obmedzujú alebo narušujú hospodársku súťaž.
 • Spoločnosť nepoškodzuje dobré meno konkurentov ani nezneužíva ochrannú známku alebo dobré meno konkurentov.
Vzťah k duševnému vlastníctvu
 • Spoločnosť rešpektuje a chráni autorské práva, licencie, pracovné postupy, patenty a iné formy duševného vlastníctva.
 • Spoločnosť nepoužíva software, na ktorý sa vzťahujú autorské práva a na ktorý jej nebola udelená licencia od držiteľa práv, ani neintegruje takýto software do vlastného interne vyvinutého softwaru, pokiaľ ju k tomu neoprávňuje licencia.
Vnútorný oznamovací systém

V súlade so zákonom č. 171/2023, o ochrane oznamovateľov (ďalej tiež len „zákon“), zriadil OLTIS Group a.s. (ďalej len povinný subjekt) tzv. vnútorný oznamovací systém (ďalej len „VOS“) a určil príslušnú osobu zodpovednú za prijímanie oznámení a zaobchádzanie s nimi, ktorou sa stal Mgr. Ondřej Masopust.

Príslušná osoba prijíma a vybavuje oznámenie, ktoré podala osoba vykonávajúca pre povinný subjekt prácu alebo inú podobnú činnosť podľa § 2 ods. 3 písm. a), b), h) alebo i) zákona o ochrane oznamovateľov (ďalej len „oznamovateľ“). Pre VOS je vylúčené prijímanie oznámení od osôb, ktoré prácu alebo inú podobnú činnosť pre povinný subjekt nevykonávajú.

Anonymné podania nie sú považované za oznámenia a príslušná osoba ich neprešetruje.

Oznamovateľ by vzhľadom na okolnosti a informácie, ktoré má k dispozícii v čase oznámenia, mal mať pádny dôvod sa domnievať, že ním oznamované skutočnosti sú autentické a pravdivé. Nie je možné teda oznamovať skutočnosti vedome nepravdivé. Oznamovateľ by mal byť schopný identifikovať, akej oblasti sa protiprávne jednanie týka, a premyslieť aké overiteľné informácie o ohlásenom protiprávnom jednaní môže poskytnúť. Rozsah a kvalita predkladaných informácií môže pozitívne ovplyvniť spôsob prešetrenia oznámenia.

Oznámenie vedome nepravdivé môže byť sankcionované.

V súlade s § 2 zákona o ochrane oznamovateľov oznámenie obsahuje údaje o mene, priezvisku a dátume narodenia, alebo iné údaje, z ktorých je možné vyvodiť totožnosť oznamovateľa. Ďalej obsahuje informácie o možnom porušení, ku ktorému došlo alebo má dôjsť v povinnom subjekte a ktoré:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky priestupku, za ktorý zákon stanovuje sadzbu pokuty, ktorej horná hranica je aspoň 100.000 Kč,
 • porušuje zákon o ochrane oznamovateľov alebo
 • porušuje iný právny predpis alebo predpis Európskej únie v oblasti
  1. finančných služieb, povinného auditu a iných overovacích služieb, finančných produktov a finančných trhov,
  2. dane z príjmov právnických osôb,
  3. predchádzanie legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,
  4. ochrany spotrebiteľa,
  5. súlade s požiadavkami na výrobky vrátane ich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, prepravy a prevádzky na pozemných komunikáciách,
  7. ochrany životného prostredia,
  8. bezpečnosti potravín a krmív, ochrany zvierat a ich zdravia,
  9. radiačnej ochrany a atómovej bezpečnosti,
  10. hospodárskej súťaže, verejných dražieb a verejného obstarávania,
  11. ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti, života a zdravia,
  12. ochrany osobných údajov, súkromia a bezpečnosti sietí elektronických komunikácií a informačných systémov,
  13. ochrany finančných záujmov Európskej únie podľa článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo
  14. fungovanie vnútorného trhu podľa článku 26 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vrátane ochrany hospodárskej súťaže a štátnej pomoci podľa práva Európskej únie.

Oznámenia v rámci VOS je možné podať:

písomne

ústne

 • telefonicky na telefónnom čísle príslušnej osoby, tj. +420 585 242 499, v pracovné dni, v časovom rozmedzí od 9:00 do 14:30 hod.
 • osobne u Mgr. Ondřeja Masopusta, po predbežnej dohode o termíne schôdzky

Príslušná osoba upovedomí oznamovateľa o prijatí oznámenia v lehote 7 dní od jeho prijatia.

Osobám, ktoré oznamujú porušenie nesúvisiace s činnosťou povinného subjektu je určený externý oznamovací systém Ministerstva spravodlivosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti:

https://oznamovatel.justice.cz/.