LinkedIn

Špedičný informačný systém spoločnosti OLTIS Group predstavuje sofistikované riešenie pre firmy prevádzkujúce cestnú a železničnú špedíciu alebo zbernú službu. Systémy sa vyznačujú komplexnosťou, flexibilitou a vysokým stupňom automatizácie. Samozrejmosťou sú podobné informácie z jednotlivých oblastí železničnej nákladnej dopravy / prepravy/ v priestore Európy a Ázie. Otvorenosť systémov umožňuje ľahkú systémovú integráciu s vnútropodnikovými a zákazníckymi systémami, ktorá výrazne zvyšuje prínos celého riešenia.

Prehľad riešenej agendy
Obchodný prípad
Evidencia požiadaviek, tvorba ponúk s využitím dodávateľských cenníkov, evidencia odberateľských a dodávateľských faktúr.
Objednávky
Evidencia a sledovanie stavu zákazníckych objednávok a zasielateľských príkazov spracovávaných ručne, importom alebo prostredníctvom webu.
Prepravy
Plánovanie, evidencia prepráv a avíz s následným sledovaním stavu realizácie, tvorba prepravných dokumentov, výpočet dĺžky trasy.
Cenník a kalkulácia
Správa dodávateľských a odberateľských sadzobníkov, automatické kalkulácie, výpočet dovozného podľa tarify dopravcov.
Fakturácia
Vystavovanie jednoduchých aj zberných výnosových faktúr, kontrola a evidencia nákladových faktúr vrátane opravných dokladov a zálohových faktúr.
Prekladisko
On-line riešenia pre nakládku, vykládku a prekládku zásielok s využitím čiarových kódov, QR kódov alebo RFID, inventúra skladu.
Číselníky
Zoznamy tovaru (NHM, RID, ADR, ETSNG), zoznamy staníc (DIUM, ENEE, TR-4), traťové triedy, katalógy áut a kontajnerov.
Železničná infraštruktúra
Technické parametre traťových úsekov, železničný routing, výpočet vzdialeností, výpočet tarifných vzdialeností podľa DIUM, TR-4.
Sledovanie polohy zásielok
Ucelené riešenia na sledovanie zásielok prostredníctvom satelitných komunikačných jednotiek.
K dispozícii sú čisto batériové satelitné jednotky s veľkokapacitnou batériou a jednoduchým pripevnením na sledovanú zásielku pomocou silných magnetov. Súčasťou riešenia je špecializovaná webová aplikácia vyvinutá primárne na použitie na železnici, ktorá môže byť rozšírená o prenos dát do ostatných informačných systémov a aplikácií.
Web Service
Webové služby, ktoré sprístupňujú cudzím IS zoznamy tovarov, informácie o staniciach, výpočet tarifných vzdialeností, železničný routing.
Mobilné aplikácie
Elektronický nákladový list na on-line zber dát pre vodičov v priebehu prepravy, tvorba škodových zápisov so zabezpečovaním fotodokumentácie.
Controlling
Priebežné vyhodnocovanie aktivít firmy a ekonomiky zákaziek formou dynamických prehľadov a reportov s možnosťou využitia dátových skladov.
Webový portál
Webová nadstavba na zabezpečovanie objednávok a dát o zrealizovaných zásielkach zákazníkom a ich Track & Trace.