LinkedIn

Certifikáty

Spoločnosť OLTIS Slovakia je držiteľom certifikátov systémov riadenia, ktoré má zavedené v rozsahu predmetu certifikácie „Vývoj softvéru a poskytovania služieb v oblasti informačných technológií“ ako integrovaný systém riadenia spĺňajúci požiadavky medzinárodných noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO/IEC 27001.

Audity vykonávala od roku 2008 do roku 2021 spoločnosť CQS, od roku 2022 je naším certifikačným orgánom spoločnosť TÜV SÜD Czech.
CQS

Spoločnosť OLTIS Group je dlhoročným partnerom Microsoft a je držiteľom ocenenia Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor (ISV).
Toto partnerstvo je dôkazom profesionality, odbornosti a vysokej kvality produktov spoločnosti a prináša istotu technologického rozvoja.

Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor

Od roku 2012 zvýšila spoločnosť OLTIS Group úroveň svojho partnerstva so spoločnosťouORACLE z úrovne SILVER na úroveň GOLD partner. Toto samozrejme predpokladá, že má zaistené kvalitné a kvalifikované tímy pracovníkov, ktorí dokážu vyvíjať a udržiavať aplikácie nad produktmi spoločnosti ORACLE. V neposlednej miere to tiež znamená, že je schopná kvalifikovane udržiavať nielen vlastné produkty využívajúce SW tejto spoločnosti, ale aj spravovať samotné ORACLE aplikácie. Menovite sa jedná o databázy ORACLE (a to vo všetkých edíciách), ale aj middleware ORACLE FUSION a nadstavby, ako napr. ORACLE DATA INTEGRATOR, alebo ORACLE BUSINESS INTELIGENCE SUITE. Vďaka znalostiam a skúsenostiam s vyššie menovanými platformami môže OLTIS Group ponúknuť nielen produkty ORACLE, ale aj služby a konzultácie s nimi spojené. A to počnúc poradenstvom nad najvhodnejšou architektúrou a kompletným OUTSOURCINGOM vo forme IAS (Infrastructure as a service), alebo SAS (Software as a service).

ORACLE_GOLD_PARTNER

Politika integrovaného systému riadenia (ISR)

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií pre dopravu a logistiku, pričom sa zameriava na najrozsiahlejšie projekty navrhnuté podľa požiadaviek používateľa. Medzi našich zákazníkov a partnerov patria najvýznamnejší dopravcovia, manažéri dopravnej infraštruktúry i výrobné podniky, najmä na Slovensku.

Dlhodobé strategické ciele spoločnosti

 • Stať sa významnou európskou softvérovou autoritou v oblasti dopravy, so silným vplyvom na vývoj dopravných technológií.
 • Rozložiť obchodné riziká medzi rôzne produkty a trhy.
 • Dlhodobo dosahovať kladný hospodársky výsledok s efektívnym riadením nákladov.

Pri realizácii našich cieľov sa zameriavame na tieto zásady

 • Kvalitná starostlivosť o zdroje: spokojní zamestnanci, príjemné pracovné prostredie, kvalitné pracovné vybavenie, starostlivosť o rozvoj a kvalifikáciu zamestnancov, vyvážená ekonomika.
 • Kvalitné podporné procesy: ICT, administratíva, personalistika, marketing atď.
 • Vysoká kvalita služieb zákazníkom.
 • Dodržiavanie zmluvne dohodnutých SLA (Service Level Agreement).
 • Inovácia našich produktov a prispôsobovanie sa potrebám meniaceho sa prostredia.
 • Uplatňovanie metodiky
  projektového riadenia.
 • Dôraz na ochranu životného prostredia: podpora udržateľnej mobility, šetrné hospodárenie so zdrojmi (energia, pohonné hmoty, papier…), minimalizácia odpadu a jeho dôsledné triedenie.
 • Zabezpečenie dostupnosti informácií a bezpečnej práce s nimi, vrátane ochrany osobných údajov..
 • Eliminácia rizík, zabezpečenie súladu s požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť.

V tejto súvislosti sa vedenie spoločnosti zaväzuje plniť požiadavky na štandardy začlenené do integrovaného systému riadenia a neustále tento systém zlepšovať.

Priebežne plníme požiadavky a podrobujeme sa auditom podľa týchto medzinárodných noriem: EN ISO 9001 (QMS = systém riadenia kvality) EN ISO 14001 (EMS = systém environmentálneho manažérstva), EN ISO/IEC 27001 (ISMS = systém riadenia informačnej bezpečnosti).

Vo všetkých častiach ISM kladieme dôraz na súlad s platnou legislatívou a v ISMS a ITSM aj s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Ve všech částech ISŘ klademe důraz na dodržování platné legislativy, v ISMS a ITSM také na požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).