Facebook Twotter LinkedIn

Certifikáty

Spoločnosť OLTIS Slovakia je držiteľom atestu a certifikátov systémov riadenia, ktoré má zavedené v rozsahu predmetu certifikácie „Vývoj softvéru a poskytovania služieb v oblasti informačných technológií“ ako integrovaný systém riadenia spĺňajúci požiadavky medzinárodných noriem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO/IEC 27001. V rámci auditu sú proverované tiež aplikované požiadavky normy ISO 10006 pre projektové riadenie.

Audity vykonávala od roku 2008 do roku 2021 spoločnosť CQS, od roku 2022 je naším certifikačným orgánom spoločnosť TÜV SÜD Czech.
CQS

Spoločnosť OLTIS Group je dlhoročným partnerom Microsoft a je držiteľom ocenenia Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor (ISV).
Toto partnerstvo je dôkazom profesionality, odbornosti a vysokej kvality produktov spoločnosti a prináša istotu technologického rozvoja.

Microsoft Gold Certified Partner – Independent Software Vendor

Od roku 2012 zvýšila spoločnosť OLTIS Group úroveň svojho partnerstva so spoločnosťouORACLE z úrovne SILVER na úroveň GOLD partner. Toto samozrejme predpokladá, že má zaistené kvalitné a kvalifikované tímy pracovníkov, ktorí dokážu vyvíjať a udržiavať aplikácie nad produktmi spoločnosti ORACLE. V neposlednej miere to tiež znamená, že je schopná kvalifikovane udržiavať nielen vlastné produkty využívajúce SW tejto spoločnosti, ale aj spravovať samotné ORACLE aplikácie. Menovite sa jedná o databázy ORACLE (a to vo všetkých edíciách), ale aj middleware ORACLE FUSION a nadstavby, ako napr. ORACLE DATA INTEGRATOR, alebo ORACLE BUSINESS INTELIGENCE SUITE. Vďaka znalostiam a skúsenostiam s vyššie menovanými platformami môže OLTIS Group ponúknuť nielen produkty ORACLE, ale aj služby a konzultácie s nimi spojené. A to počnúc poradenstvom nad najvhodnejšou architektúrou a kompletným OUTSOURCINGOM vo forme IAS (Infrastructure as a service), alebo SAS (Software as a service).

ORACLE_GOLD_PARTNER

Politika integrovaného systému riadenia (ISR)

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií pre dopravu a logistiku, so zameraním na najrozsiahlejšie projekty navrhované na mieru podľa špecifikácií používateľa. Medzi zákazníkov a partnerov skupiny OLTIS Group patria najvýznamnejší dopravcovia, manažéri dopravnej infraštruktúry i výrobné podniky na Slovensku.

Naším zámerom je trvale prevádzkovať a ďalej efektívne zlepšovať zavedený integrovaný systém riadenia, ktorý je nastavený v súlade s požiadavkami a odporúčaniami medzinárodných noriem EN ISO 9001 (QMS = systém riadenia kvality) EN ISO 14001 (EMS = systém riadenia pôsobenia na životné prostredie a jeho ochranu), ISO/IEC 27001 (ISMS = systém riadenia bezpečnosti informácií) a ISO 10006 (PQM = systém riadenia kvality projektov).

CQS

Nižšie formulovaná politika integrovaného systému riadenia spája čiastkové politiky jednotlivých častí ISR. Vo všetkých častiach ISR kladieme dôraz na dodržiavanie platnej legislatívy, v ISMS a ITSM tiež na požiadavky Zákona o kybernetickej bezpečnosti a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). V EMS potom najmä na nakladanie s odpadmi, úsporu papiera a úsporu energií.

Formulácia politiky ISR

V súlade s vyššie uvedeným zámerom vyhlasuje skupina túto politiku integrovaného systému riadenia.
K realizácii zámerov skupiny sa sústredíme na plnenie nasledujúcich princípov:

1)   kvalitní a vysoko odborne spôsobilí pracovníci
2)   vysoká kvalita poskytovaných služieb
3)   zhoda so zmluvnými požiadavkami zákazníkov z hľadiska plnenia definovaných SLA
4)   sledovanie novo zavádzaných produktov
5)   aplikácia metodiky projektového riadenia
6)   zapojenie do trendov smerujúcich k ochrane životného prostredia
7)   bezpečná práca s informáciami, ochrana osobných údajov
8)   zabezpečenie dostupnosti informácií súčasne s ich ochranou
9)   eliminácia rizík, týkajúcich sa dostupnosti poskytovaných služieb a bezpečnosti informácií