Facebook Twotter LinkedIn

Certifikáty

Spoločnosť OLTIS Group a.s., je držiteľom atestu a certifikátov systémov riadenia, ktoré má zavedené v rozsahu predmetu certifikácie „Vývoj softvéru a poskytovania služieb v oblasti informačných technológií“ ako integrovaný systém riadenia spĺňajúci požiadavky medzinárodných noriem ČSN ISO 10006, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO/IEC 27001. Do integrovaného systému riadenia je začlenená aj norma ISO/IEC 20000, s predmetom certifikácie „Podpora prevádzky informačných systémov“ a „Zabezpečenie prevádzky informačných systémov“.

Audity vykonala spoločnosť CQS.

Od roku 2012 zvýšila spoločnosť OLTIS Group úroveň svojho partnerstva so spoločnosťouORACLE z úrovne SILVER na úroveň GOLD partner. Toto samozrejme predpokladá, že má zaistené kvalitné a kvalifikované tímy pracovníkov, ktorí dokážu vyvíjať a udržiavať aplikácie nad produktmi spoločnosti ORACLE. V neposlednej miere to tiež znamená, že je schopná kvalifikovane udržiavať nielen vlastné produkty využívajúce SW tejto spoločnosti, ale aj spravovať samotné ORACLE aplikácie. Menovite sa jedná o databázy ORACLE (a to vo všetkých edíciách), ale aj middleware ORACLE FUSION a nadstavby, ako napr. ORACLE DATA INTEGRATOR, alebo ORACLE BUSINESS INTELIGENCE SUITE. Vďaka znalostiam a skúsenostiam s vyššie menovanými platformami môže OLTIS Group ponúknuť nielen produkty ORACLE, ale aj služby a konzultácie s nimi spojené. A to počnúc poradenstvom nad najvhodnejšou architektúrou a kompletným OUTSOURCINGOM vo forme IAS (Infrastructure as a service), alebo SAS (Software as a service).

ORACLE_GOLD_PARTNER

Politika integrovaného systému riadenia (ISR)

Naša skupina poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií pre dopravu a logistiku, so zameraním na najrozsiahlejšie projekty navrhované na mieru podľa špecifikácií používateľa. Medzi zákazníkov a partnerov skupiny OLTIS Group patria najvýznamnejší dopravcovia, manažéri dopravnej infraštruktúry i výrobné podniky, v Českej republike aj v zahraničí (predovšetkým Na Slovensku a v Poľsku).

Naším zámerom je trvale prevádzkovať a ďalej efektívne zlepšovať zavedený integrovaný systém riadenia, ktorý je nastavený v súlade s požiadavkami a odporúčaniami medzinárodných noriem ČSN EN ISO 9001 (QMS = systém riadenia kvality) ČSN EN ISO 14001 (EMS = systém riadenia pôsobenia na životné prostredie a jeho ochranu), ČSN ISO/IEC 27001 (ISMS = systém riadenia bezpečnosti informácií), ČSN ISO/IEC 20000-1 (ITSM = systém riadenia služieb IT) a ČSN ISO 10006 (PQM = systém riadenia kvality projektov).

CQS

Nižšie formulovaná politika integrovaného systému riadenia spája čiastkové politiky jednotlivých častí ISR. Vo všetkých častiach ISR kladieme dôraz na dodržiavanie platnej legislatívy, v ISMS a ITSM tiež na požiadavky Zákona o kybernetickej bezpečnosti a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). V EMS potom najmä na nakladanie s odpadmi, úsporu papiera a úsporu energií.

Formulácia politiky ISR

V súlade s vyššie uvedeným zámerom vyhlasuje skupina túto politiku integrovaného systému riadenia.
K realizácii zámerov skupiny sa sústredíme na plnenie nasledujúcich princípov:

1)   kvalitní a vysoko odborne spôsobilí pracovníci
2)   vysoká kvalita poskytovaných služieb
3)   zhoda so zmluvnými požiadavkami zákazníkov z hľadiska plnenia definovaných SLA
4)   sledovanie novo zavádzaných produktov
5)   aplikácia metodiky projektového riadenia
6)   zapojenie do trendov smerujúcich k ochrane životného prostredia
7)   bezpečná práca s informáciami, ochrana osobných údajov
8)   zabezpečenie dostupnosti informácií súčasne s ich ochranou
9)   eliminácia rizík, týkajúcich sa dostupnosti poskytovaných služieb a bezpečnosti informácií