LinkedIn

Naše informačné systémy ponúkajú komplexné riešenia pre malých a veľkých železničných nákladných dopravcov ako podporu procesov od dlhodobého plánovania cez kalkuláciu obchodných prípadov, operatívne riadenie, sledovanie priebehu prepravy až po vyhodnotenie zrealizovaných výkonov s cieľom efektívneho riadenia procesov a optimalizácia nákladov.

Súčasťou riešenia je zabezpečenie štandardizovanej dátovej komunikácie s manažérmi infraštruktúry a s ostatnými partnermi v procesoch a činnostiach prevádzkového plánovania a riadenia. Dopravcovi prináša zefektívnenie vnútrofiremných procesov, lepšie využitie vozového parku a hnacích ( trakčných ) vozidiel a zvýšenie produktivity rušňovodičov. Naše riešenia umožňujú jednoduchú systémovú integráciu v prostredí železničného nákladného dopravcu.

Prehľad riešenej agendy
Požiadavky
Evidencia a sledovanie požiadaviek zákazníkov na dopravu vykonávaných importom, ručne alebo cez webový portál.
Plánovanie
Dlhodobé a krátkodobé plánovanie využitia vozňov, trakčných vozidiel, personálu a trás vlakov pre jednotlivé dopravy alebo v rámci turnusov alebo obehu s využitím intuitívneho prostredia a mapových podkladov celej Európy.
Dispečerské riadenie
Špecializované nástroje na dispečerské riadenie procesu dopravy a v ňom použitých zdrojov železničného nákladného dopravcu vrátane komunikácie s IM.
Vozne a trakčné vozidlá
Evidencia technických, prevádzkových a ekonomických dát spojených s prevádzkou vozňov, trakčných vozidiel. Plánovanie a evidencia revízií, údržby, opráv.
Sledovanie polohy železničných vozňov a lokomotív
Ucelené riešenie na sledovanie vlakov, lokomotív, osobných a nákladných železničných vozňov prostredníctvom satelitných komunikačných jednotiek. Súčasťou riešenia je špecializovaná webová aplikácia vyvinutá primárne na použitie na železnici, ktorá môže byť rozšírená o prenos dát do ostatných informačných systémov a aplikácií.
Mobilné aplikácie
Obojstranná komunikácia dispečera s rušňovodičom. Zber dát o dochádzke, pracovnom výkone a iných činnostiach v reálnom čase. Odovzdávanie dokumentácie v reálnom čase. Zber dát o procesoch v zoraďovacích staniciach v reálnom čase.
Personál
Evidencia personálu vrátane poznania tratí, lekárskych prehliadok a odborných skúšok. Plánovanie nasadenia personálu vrátane dodržania špecifických podmienok zamestnávateľa. Tvorba podkladov na mzdy.
Dátové rozhranie
Komunikácia medzi jednotlivými subjektami prebieha prostredníctvom štandardizovaných rozhraní, ktoré spĺňajú požiadavky TAF TSI, prípadne iných štandardov.
Controlling
Priebežné vyhodnocovanie realizovaných prepráv formou rôznych dynamických prehľadov a reportov s možnosťou využitia dátových skladov.
Fakturácia
Kalkulácia a vystavovanie faktúr, kontrola a evidencia došlých faktúr vrátane opravných dokladov.
Zásielky na jednovozňovú prepravu
Vytvorenie systému obsluhy požiadaviek pre jednovozňové zásielky a plánovanie ich využitia. Podklady pre výpočet nákladov systému jednovozňových zásielok.
Cenotvorba
Kalkulácia nákladov na obchodný prípad, príprava a evidencia zmlúv, plánovanie objemov prepráv, nákup služieb a vlečkové zmluvy.
Nakladanie vozňov
Elektronická podoba smerníc a príkladov pre nakladanie železničných vozňov.