LinkedIn

IS spoločnosti OLTIS Group pre manažérov infraštruktúry predstavujú komplexné riešenie IT podpory pre zabezpečenie prevádzkovej dráhy v rámci celého životného cyklu vlaku.

Prednosťou je vysoká vzájomná dátová prepojenosť, konsolidované a ucelené riešenie, vrátane vyriešenej dátovej komunikácie s IS dopravcov podľa TSI TAF.

Prehľad riešenej agendy
Registre a Mapy
Dynamické prehlásenie o dráhe s mapovým rozhraním. Register infraštruktúry. Register rád a jednotlivých ťažných aj neťažných vozidiel. Register spoločností prevádzkovaných vlečiek.
Plánovanie a publikácie výluk a obmedzení
SW podpora plánovania a organizovania výluk. Databáza obmedzení infraštruktúry.
Publikovanie informácií IM
Komplexný webový portál pre publikovanie informácií dopravcom. Dynamicky generované výstupy, integrácia s ďalšími webovými aplikáciami IM.
Objednávanie a prideľovanie kapacity
Komplexná podpora prideľovania kapacity dráhy a tvorby Cestovného poriadku – skratka CP. Dátová komunikácia s dopravcami podľa TSI TAF. Web klient pre dopravcov bez vlastného IS. Tvorba a publikovanie tabulárnych cestovných poriadkov- skratka CP v tlačovej a dátovej podobe vrátane dátovej komunikácie na HV.
Preprava mimoriadnych zásielok
Komplexná podpora prerokovania prepravy mimoriadnych zásielok od žiadosti o prepravu až po vydanie súhlasu s prepravou. Evidencia prekážok. Posúdenie priestorovej priechodnosti.
Príprava vlaku pred odchodom
Príjem informácií o rozboroch vlakov a pripravenosti vlaku k odchodu od dopravcov. Sledovanie licencií strojvedúcich na HV, kontrolné zostavy.
Prevádzkové / dispečerské riadenie
Komplexné IS pre kontinuálne plánovanie vlakových trás. Sledovanie jazdy vlaku pre prevádzkové riadenie. Dátová komunikácia s IS dopravcami a okolitých IM, RNE TIS atď.
Informácie o jazde vlaku
Grafická prezentácia polohy vlakov pre cestujúcu verejnosť a dispečerské aparáty dopravcov bez vlastnej informačnej podpory. Zobrazovanie informácií zo staničných IS v centrálnej webovej aplikácii.
Podpora práce výpravcu
Vedenie elektronickej dopravnej dokumentácie vrátanie dátovej komunikácie s centrálnymi IS. Management hodnotenia výkonov personálu a tvorba podkladov pre mzdy.
Organizácia práce so zamestnancami
IS pre komplexné plánovanie a sledovanie dochádzky pracovníkov pre všetky typy nástupov. Následné hodnotenie výkonov personálu a tvorba podkladov pre mzdy.
Kalkulácia poplatkov
Komplexný systém na kalkuláciu poplatkov za použitia DC s vysokou automatizáciou, ktorý využíva plnú implementáciu jedinečných identifikácií TSI TAF.
Dátové trhovisko
Integrácia dát do prevádzkových IS IM. Analýza dát akejkoľvek činnosti prevádzky dráhy s využitím grafického mapového rozhrania.