LinkedIn

V dňoch 23. – 26. septembra 2014 sa v Berlíne konal už desiaty ročník najväčšieho európskeho veľtrhu dopravných technológií InnoTrans 2014. Tohto veľtrhu sa už tradične zúčastnili ako vystavovatelia aj spoločnosti združené v skupine OLTIS Group, ktorých spoločná expozícia sa nachádzala v hale 4.1, stánok 306. Boli sme tak v spoločnosti predných dodávateľov železničného priemyslu ako Hacon, Huawei, Kapsch a ďalších.

Účasť na veľtrhu pre nás bola veľkým prínosom, nielen po stránke obchodnej, ale aj odbornej. Dôkazom toho je množstvo stretnutí, ktoré naši zástupcovia absolvovali so súčasnými i potenciálnymi zákazníkmi, partnermi z akademickej sféry a medzinárodných organizácií.

Po odbornej stránke bolo obrovským obohatením predovšetkým zoznámenie sa s aktuálnymi trendmi vývoja na európskych tratiach, s významnými konkurentmi v oblasti informačných technológií pre dopravu a takisto so špičkovým vývojom v sfére koľajových vozidiel.

S veľkým ohlasom sa stretla informácia o zapojení spoločnosti OLTIS Group do spoločnej technologickej iniciatívy SHIFT²RAIL, ktorá bola schválená nariadením Rady (EU) č. 642/2014 v júni  tohto roku a v rámci ktorej bude v období rokov 2015–2020 spoločne s Európskou komisiou vynaložených 920 mil. EUR na železničný výskum a inovácie.

Téme SHIFT²RAIL bude takisto venovaná podstatná časť medzinárodnej konferencie o rozvoji nových technológií v železničnej nákladnej doprave IRFC (International Rail Freight Conference) a súčasne problematike železničného výskumu a inovácií ERRIC (European Railway Research and Innovation Conference), ktorú spoločnosť OLTIS Group usporiada 18-20. marca 2015 v Prahe.