LinkedIn

Kľúčovou témou, ktorá sa opakovala takmer vo všetkých diskusiách na kongrese, boli výzvy, ktorým čelí odvetvie dopravy, a to ako v súvislosti so železničnou dopravou, tak aj s celými intermodálnymi reťazcami. Kongres sa začal rekapituláciou starých a nových výziev, ktorým sektor čelí. Úvodnú diskusiu venovanú týmto témam uvádzal Marek Tarczynski – predseda Poľskej komory pre zasielateľstvo a logistiku. Na podujatí, ktoré vo Wisle zorganizovali OLTIS Polska, First Signal a Nadácia ProKolej, sa tradične stretli zástupcovia železničného sektora a TSL.

Dôležitou témou panelov kongresu bola geopolitika, a to v súvislosti s vojnou na Ukrajine a narušením dodávateľských reťazcov. V diskusii o nových smeroch rozvoja dopravných koridorov poukázala Sandra Baniak, zástupkyňa Inštitútu pre východný výskum, na intenzívny rozvoj železničných koridorov ako alternatívy k námornej doprave. Najmä tie, ktoré súvisia s iniciatívou známou v komunite ako Nová hodvábna cesta, s ohľadom na koncept stredného koridoru – Middle Corridor. Ako bolo v diskusiách zdôraznené, investície do líniovej a bodovej infraštruktúry, sú nevyhnutné, o to viac v čase, keď treba mať na pamäti vojenský význam kritickej železničnej infraštruktúry. Geopolitika a potreba diverzifikácie dopravných koridorov rezonovali počas diskusie, ktorú viedol zástupca prístavu Koper Dariusz Mierkieiwcz. Kongres ponúkol dynamickú diskusiu podporenú vizuálnymi prezentáciami a zdôraznil význam vytvárania alternatívnych dodávateľských reťazcov pre Ukrajinu.

Druhý deň plný panelových diskusií bol venovaný téme narušenia dodávateľských reťazcov. Hoci sa rozhovory začali globálnymi problémami, ako sú pandémie, hospodárske krízy, blokovanie námorných trás alebo vplyv vojny na fungovanie dopravných reťazcov, otvorená dynamická diskusia ukázala, že pre účastníkov kongresu sú naliehavejšie lokálne problémy a potreba vytvorenia technológií na podporu fungovania dodávateľských reťazcov a na podporu fungovania dopravnej infraštruktúry v krízových situáciách.

Geopolitika, najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine, mala v posledných rokoch vplyv na železničný priemysel, a to aj v súvislosti s právnymi otázkami. Počas jedného zo seminárov právnik Michał Zięba poukázal na problémy vyplývajúce zo sankcií uvalených na železničnú dopravu, a to ako z hľadiska samotnej prepravy tovaru, tak aj z hľadiska obmedzení prepráv.

Aj tento rok sa veľkému záujmu tešil seminár Centra dopravných projektov EÚ o financovaní investícií z fondov EÚ vo výhľade na roky 2023 – 2027.

Intermodálnu časť kongresu uzatvorila otázka Jakuba Majewského, člena predstavenstva PKP PLK a predsedu Nadácie Pro Kolej – Aké stratégie sa navrhujú a realizujú pre rozvoj logistického biznisu a či je možná spolupráca medzi železničnými a cestnými dopravcami a operátormi trhu? Z diskusie vyplynulo zobrazenie trhu, na ktorom je konkurencia medzi jednotlivými prevádzkovateľmi evidentná a dôležitá, ale zároveň je prítomná a potrebná spolupráca, a to v medzinárodnej aj lokálnej doprave. Synergie medzi jednotlivými druhmi dopravy a ich vzájomné dopĺňanie sú nevyhnutné, hoci v posledných rokoch predstavujú značnú výzvu, najmä vo vzťahu medzi cestnou a železničnou dopravou. Prístup k cestnej infraštruktúre má totiž stále značnú výhodu a klesajúce objemy prepravy tovaru na svetovom trhu často núti cestných dopravcov agresívne súťažiť o náklad, ktorý sa predtým prepravoval po železnici.

Kongres vo Wisle nie je len miestom diskusií a odborných prednášok. Stretnutie partnerov z Českej republiky, Poľska a Slovenska je aj príležitosťou na charitatívne aktivity, ako je podpora Nadácie SOS Wioski Dziecięce „Sindibad“, rodinného domu na prechodné ubytovanie v Ustroni, a zbierka na podporu Helenky – odvážneho dievčatka bojujúceho so zriedkavým genetickým ochorením.

Prestížny Medzinárodný železničný a intermodálny kongres, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou odborného kalendára, odštartoval tohtoročnú jarnú konferenčnú sezónu. Toto významné podujatie privítalo vo Wisle dopravcov, prevádzkovateľov infraštruktúry a dodávateľov technológií, ktorí spoločne určovali budúce smerovanie železničnej a intermodálnej dopravy.

Pracovnú a spoločenskú atmosféru kongresu približuje krátky videoklip.