LinkedIn

Vážení obchodní partneri,

týmto si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 16. 3. 2024 príde ku zmene sídla našej spoločnosti OLTIS Slovakia, s.r.o.. Od vyššie uvedeného dátumu je nové oficiálne sídlo, korešpondenčná a dodacia adresa spoločnosti OLTIS Slovakia, s.r.o.: Tomášikova 31,
821 01
Bratislava. Ostatné údaje spoločnosti (IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje zamestnancov apod.) ostávajú bez zmeny.

Zmena sídla spoločnosti nemá žiadny vplyv na práva a záväzky, ktoré má naša spoločnosť voči svojim obchodným partnerom, ani na ich práva a záväzky voči našej spoločnosti. Na aktuálne uzatvorených zmluvách sa nič nemení. Zmena sídla spoločnosti nie je dôvodom na uzatváranie dodatkov ku aktuálnym zmluvám. Všetka nová obchodná korešpondencia, objednávky, faktúry, zmluvy a ďalšie rokovania našej spoločnosti s Vami musia byť od dátumu 16. 3. 2024 realizované pod adresou nového sídla spoločnosti.

Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste od 16. 3. 2024 používali pri komunikácii s našou spoločnosťou výhradne novú adresu sídla spoločnosti, a to: Tomášikova 31, 821 01 Bratislava.

S pozdravom

Ing. Jozef Peško
riaditeľ spoločnosti a prokurista