LinkedIn

Pre analytické spracovanie veľkého množstva objemových a finančných dát bola vytvorená nová aplikácia dátového skladu pre NEWSPED. Dátový sklad pracuje takým spôsobom, že napr. v noci, kedy nie je systém vyťažený, pripraví z aktuálnych dát NEWSPEDu podklady pre ich neskoršie zobrazenie. Tieto predpripravené podklady umožnia zobrazenie informácií v pohľadoch dátového skladu v rádoch sekúnd i pre veľké objemy dát. Zobrazené informácie odpovedajú okamžiku spracovania. Dátový sklad je teda vhodný pre manažérske analýzy veľkých objemov dát napr. objemov prepráv, dodávateľských a odberateľských cien či ziskovosti prepráv za uplynulé obdobie.

Samotné zobrazenie informácií z pohľadu užívateľa je podobné ako u kontingenčných tabuliek. Užívateľ má možnosť zobraziť si hodnotové údaje (fakty) vztiahnuté podľa svojej príslušnosti k určitým skupinám (dimenzia). Fakty môžu byť akékoľvek hodnoty napr. prepravené objemy tovaru, počty dopravných prostriedkov, náklady, atd. Dimenziami sa rozumejú skupiny, do ktorých tieto fakty spadajú napr. obchodný prípad, zásielka, faktúra, atď. Na užívateľovi potom je, aké fakty a podľa akých dimenzií chce tieto fakty zobraziť.

V súčasnej chvíli obsahuje dátový sklad tri základné pohľady: objemový – objemy prepravovaného tovaru dopravnými prostriedkami; finančný – dodávateľské a odberateľské ceny v pôvodnej mene a prepočítané na jednu vybratú menu; a ziskovostné – objemy prepravovaného tovaru dopravnými prostriedkami a prepočítané dodávateľské a odberateľské ceny vztiahnuté k jednotlivým zásielkam.