LinkedIn

 

Spoločnosť OLTIS Group sa zapojila do troch aktuálne schválených projektov, ktoré sa zameriavajú na IT riešenia pre železničné služby (ST4RT, GoF4R a VITE).

Všetky projekty financuje spoločný podnik Shift2Rail, európska železničná iniciatíva na podporu výskumu a inovácií nových produktových riešení na železnici.

V posledných dňoch boli usporiadané otváracie schôdze, ktorých sa naši zástupcovia aktívne zúčastnili.

Projekt ST4RT (Semantic Transformations for Rail Transportation) – sémantické transformácie pre železničnú dopravu – má významne prispieť k iniciatíve Horizon 2020 spoločnosti Shift2Rail, ktorá má vyvíjať technológie pre interoperabilitu multimodálnych dopravných riešení s cieľom vytvoriť jednotnú európsku železničnú sieť (Single European Railway Area, SERA). ST4RT využije komponenty z  interoperabilného rámca (Interoperability Framework, IF) spoločnosti Shift2Rail, ktorý bol vyvinutý v projekte „maják“ od IT2Rail, a rozšíri ho pre využitie v súvisiacich projektoch Shift2Rail v rámci výziev „Nakupovanie, rezervácia a predaj lístkov v multimodálnych cestovných riešeniach (S2R-CFM-IP4-01-2015)” a „Spoločníci na cesty a sledovacie služby (S2R-CFM-IP4-02-2015)” IP4. Projekt navyše poskytne scenár užívateľského prípadu pre súčasnú štruktúru riadenia vyvinutú v rámci súvisiacej otvorenej výzvy „IF riadenie (S2R-OC-IP4-01-2016)” IP4. Účastníci budú vykonávať prácu zorganizovanú do špecifických pracovných balíčkov zameraných na základný priemyselný výskum sémantických webových technológií. Jadrom projektu bude pracovný balíček 5 „Pilotná demonštrácia konvertorov IF“, kde bude použitý demonštrátor, aby preukázal platnosť a efektivitu sémantické analýzy vykonávanej v predchádzajúcich pracovných balíčkoch. Demonštrátor využije platformu HEROS od Hit Rail, nástroj s rozhraním webových služieb schopný výmeny rezervačných správ XML a schopný konvertovať ich do formátov definovaných technickým dokumentom B.5 v TAP TSI.

Projekt GoF4R (Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility) – správa interoperabilného rámca pre železničnú a intermodálnu mobilitu – bude definovať štruktúru pre integráciu a zdieľanie dát naprieč rôznymi dopravnými operátormi, tak aby ich bolo následne možné využiť k vytvoreniu hladkých mobilných služieb – od domu k domu – pre využívanie akýchkoľvek druhov dopravných služieb.

GoF4R pomôže prekonať prekážky, ktoré zatiaľ brzdia vývoj tržných inovácií a podporí prijatie sémantického webu pre dopravu. GoF4R je projekt podporujúci SHIFT2Rail IP4, ktorého cieľom je vytvorenie rámcových nástrojov a technológií, ktoré umožnia výmenu dát medzi rôznymi aktérmi v dopravnom ekosystéme, ponúknu mechanizmy abstrahovania dát z komplexity variabilných dátových formátov a neintegrovaných služieb, a umožnia interoperabilitu medzi systémami. To je nevyhnutné pre vytvorenie takých služieb s pridanou hodnotou, ktoré sú potrebné k sformovaniu hladkého multimodálneho systému pre dopravu od domu k domu (door-to-door).

Projekt VITE (Virtualization of the Testing Environment) – virtualizácia testovacieho prostredia – je riešený vo výzve S2R-OC-IP2-02-2015-IT virtualizácia testovacieho prostredia. Hlavným cieľom návrhu VITE je redukovať testovanie signálnych systémov na mieste, aby sa znížili celkové náklady na testovanie. Práca na tomto projekte je organizovaná do dvoch hlavných blokov:

  • Navrhnúť testovací rámec pomocou dôkladnej analýzy potrieb užívateľa a aktuálnej situácie a odtiaľ budovať proces, ktorý môže byť akceptovaný všetkými hráčmi na železnici a ktorého hlavnou prednosťou bude schopnosť robiť toľko testov, koľko je možné v laboratóriu.
  • Navrhnúť štandardnú architektúru pre laboratórne testy vrátane špecifikácií rozhraní u spojení medzi reálnym prostredím a laboratórnymi nástrojmi i spojení medzi rôznymi laboratóriami pre testovanie na diaľku.

Pri validácii rámca testovacích procesov a demonštrácie laboratórnej architektúry zúčastnenými laboratóriami sa rovnako predpokladá využitie skutočných tratí a dát vlakov od troch najvýznamnejších európskych krajín, ktoré využívajú ETCS (Španielsko, Taliansko a Belgicko) a hodnotenie od NoBos, DeBos a užívateľov z týchto troch krajín.

Očakávané výsledky projektu by mali významne prispieť k vývoju testovacieho prostredia Zero Onsite.