LinkedIn

Na konferencii 12. ročníka konferencie ŽELEZNIČNÉ SYSTÉMY | INTERMODÁLNE FÓRUM, v poľskej Wisłe sme od 1. do 3. marca 2023 diskutovali o súčasnej situácii na domácom i svetovom trhu v železničnej a intermodálnej doprave, analyzovali najnovšie trendy v odbore a tiež vývoj, ktorý môže čoskoro zmeniť pravidlá hry.

Konferencia, ktorú organizuje OLTIS Polska v spolupráci so spoločnosťou První signální a tradičnými spoluorganizátormi Fundacja ProKolej a IntermodalNews, je trvalo zapísaná v kalendári odborných stretnutí špecialistov z odboru železničnej dopravy, prepravy a logistiky z Poľska, Čiech a Slovenska. Nabitý program prilákal celkom 240 účastníkov.

Po oficiálnom zahájení bola konferencia zahájená prezentáciou „Centrálny komunikačný port – vízia alebo realita“, ktorú predniesol pán Marcel Klinowski, koordinátor činností pre investičné prostredie, člen poradného tímu vládneho splnomocnenca pre Centrálny komunikačný port (CPK). Na ňu nadviazala debata „Nové smery pre dopravné spojenie v strednej a východnej Európe“ moderovaná Dr. Jakubom Majewskim, predsedom Fundacji ProKolej.

Potom bolo rokovanie rozdelené na časť železničnej prepravy XII. konferencie Železničné systémy, počas ktorej boli prerokované investičné výzvy, ktoré sú pred železničnou a intermodálnou dopravou a III. Intermodálne fórum. Toto jednanie sa sústredilo na perspektívy a nástroje rozvoja intermodálnej dopravy ako súčasti zelenej transformácie ekonomiky.

Ďalší deň boli v bloku železničnej dopravy prednesené témy súvisiace s právnymi a technologickými aspektmi dopravného trhu. V intermodálnom bloku sa rokovalo o námorných prístavoch, ako kľúčových článkoch intermodálnych logistických reťazcov. V tejto časti sa konferencia sústredila na praktické aspekty inovácie a investície v železničnej doprave a na bezpečnosť a odolnosť železničných systémov. Počas diskusií v intermodálnej časti boli široko prerokované geopolitické a trhové podmienky dodávkových reťazcov so zvláštnym prihliadnutím na skúsenosti z celého roka priebehu konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Konferencia bola zakončená diskusiou s názvom: „Čas pre nových zákazníkov v strednej a východnej Európe – potenciál rozšírenia železničnej a intermodálnej dopravy”.

Ako každý rok bola časť prostriedkov získaných z konferenčných poplatkov odovzdaná Združeniu SOS detskej dedinky v Poľsku – „Sindbad“, Rodinný dom prechodného pobytu v Ustroni. Časť peňazí bola venovaná na rehabilitáciu Helenky s veľmi vzácnou genetickou chorobou DDX3X syndrómom.

Veľmi nás teší, že môžeme tohtoročný ročník konferencie „Systemy kolejowe / Forum Intermodalne“ vyhodnotiť ako veľmi úspešný. Rozhodne je to motivácia na prípravu ďalšieho pokračovania.

Vďaka Vám máme motiváciu pripraviť ďalší ročník.

Viac informácií nájdete na webových stránkach našej konferencie.

Ďakujeme, že ste s nami! Už teraz vás pozývame na ďalší ročník.

Organizačný tím.