LinkedIn

25.–26.10.2017
OptiYard (Optimised Real-time Yard and Network Management) je medzinárodný projekt, ktorý má za cieľ s ohľadom na ciele Európskej únie v železničnej doprave, ktoré sú presadzované za pomoci Shift2Rail a Horizont 2020, navrhnúť optimalizáciu procesov pre riadenie zriaďovacích staníc, prekládok a terminálov vrátane väzieb na okolitú železničnú sieť.
V projekte je zapojených celkom 13 účastníkov zo siedmich európskych štátov, a to z Belgicka, Česka, Francúzska, Talianska, Nemecka, Slovenska a Veľkej Británie. Okrem spoločnosti OLTIS Group sa bude na projekte podieľať aj najväčší český železničný nákladný dopravca ČD Cargo. V dňoch 25. a 26. októbra 2017 sa konali za účasti našich zástupcov v sídle UIC schôdzky SMC a TMC a Kickoff.
Procesy, na ktoré sa zameriava program OptiYard, sú tie, ktoré prebiehajú v reálnom čase a ovplyvňujú včasné a efektívne doručenie jednotlivých vozových zásielok a ucelených súprav na miesto určenia. V rámci projektu sa jedná o nasledujúce činnosti:
• Navrhnúť optimalizované procesy riadenia v uzloch vrátane automatizácie.
• Navrhnúť procesy vzájomnej interakcie medzi uzlami a priliehajúcimi sieťami, ktoré prebiehajú v reálnom čase.
• Modelovať a simulovať fungovanie riadenia procesov v uzloch a priliehajúcich sieťach podľa návrhu.
• Zlepšiť informačné a komunikačné procesy medzi manažérmi infraštruktúry, dopravcami, prepravcami a ďalšími zainteresovanými osobami za pomoci štandardizovaných správ, ktoré vyhovujú TSI TAF.
• Vytvoriť a predstaviť software, ktorý v reálnom čase bude poskytovať optimálnu rozhodovaciu podporu pre riadenie procesov v uzloch.
Naplnenie uvedených bodov umožní úplne nový prístup ku krátkodobému plánovaniu prevádzky aj pri mimoriadnych udalostiach a výlukách. Okrem toho prinesie celkovú optimalizáciu prepravného procesu jednotlivých vozových zásielok, skupín vozov a ucelených súprav s použitím novo vyvinutého softvéru. Výsledným efektom bude zvýšenie kapacity a spoľahlivosti a tým i zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy vrátane spokojnosti zákazníkov poskytovaním presných a aktuálnych informácií.