SYMOZA

Evidencia a príprava trasy pre dopravu mimoriadnych zásielok

Aplikácia SYMOZA predstavuje komplexný nástroj pre efektívne spracovanie agendy súvisiacej s prepravou Mimoriadnych zásielok. Určená je pre manažéra železničnej infraštruktúry a dopravcu, ktorý zabezpečuje prepravu MZ.

 

Základná funkcionalita SYMOZA používateľom umožňuje:

  • Spracovanie Žiadosti odosielateľa (web Formulár / mail …),
  • Komplexnú evidenciu MZ – dvojjazyčne aj  v nemeckom jazyku (editácia, prehliadanie, kopírovanie záznamov …)
  • Výber vhodného vozňa pre prepravu MZ a automatické výpočty jeho parametrov
  • Zadanie obrysových bodov MZ a výpočet prirážok pre preverenie priestorovej priechodnosti
  • Automatický výpočet prirážok pre zadaný polomer oblúka,
  • Zobrazenie obrysov MZ, ložnej miery a prekážky
  • Zadanie požadovanej prepravnej cesty – Načítanie, export a import  prepravnej cesty v module SYMOZA Mapa
  • Avizovanie – interné v rámci firmy a externé smerom na partnerskú organizáciu
  • Preverenie priestorovej priechodnosti zásielok po stanovenej prepravnej ceste
  • Stanovenie dopravných, prepravných a traťových podmienok pre prepravu MZ
  • Zadanie informácie o cene dovozného
  • Tvorbu výstupných dokumentov (žiadostí, súhlasov, povolení, inštradácií …) a spravovanie súvisiacich dokumentov
  • Distribúciu vybraných dokumentov určeným adresátom
  • Archivovanie jednotlivých verzii zásielok, telegramov a avíz
  • Interface na Zvláštne prepravy (výmena informácii s IS pre vojenské prepravy)

Web formulár „Žiadosť o súhlas k preprave MZ“pre zákazníkov manažéra železničnej infraštruktúry môže byť sprístupnený na jeho portáli a obsahuje:

  • Parametre  žiadosti – rola žiadateľa, typ a charakter MZ,
  • Identifikácia žiadateľa (kontaktné údaje, info o zaplatení poplatku),
  • Vyšpecifikovanie druhu zásielky a radu vozňa,
  • Definovanie obrysových rozmerov zásielky,
  • Návrh prepravnej cesty,
  • Ďalšie požadované informácie o MZ,
  • Prílohy – náčrtok k MZ,  súbor s doplňujúcimi informáciami o MZ…,

Evidovanie Mimoriadnych zásielok

poskytuje možnosť evidencie a spracovania všetkých požadovaných údajov o MZ pracovníkmi manažéra železničnej infraštruktúry:

  • Firmy – subjekty zúčastnené na preprave MZ (odosielateľ, príjemca, platiteľ, dopravca)
  • Definovanie vozňov a údajov o zásielke
  • Grafické zobrazenie zásielky a prirážok
  • Stanovenie prepravnej cesty
  • Definovanie podmienok pre prepravu MZ
  • Obchodné a cenové údaje
  • Súhlasy k preprave zo zahraničných železničných správ

Spracovanie výstupných dokumentov k evidovanej MZ

umožňuje spracovanie  požadovaných TLG a externých dokumentov a ich administráciu

  • Telegramy pre komunikáciu so zahraničím – podľa predpisu UIC 502-1 v nemeckej jazykovej mutácii
  • Výstupy vnútroštátne pre komunikáciu s – partnerskými firmami (žiadateľ, odosielateľ, platiteľ…) – prevádzkovými zložkami (dispečerský aparát, ŽST, PPS)

Moduly pre komplexnú administráciu dokumentov a ich distribúciu

  • Archivovanie verzií dokumentov a ich sprístupnenie
  • Vkladanie externých dokumentov
  • Distribúcia telegramov a dokumentov

Modul  Priestorová priechodnosť pri preverovaní prepravnej cesty zabezpečuje:

  • Evidovanie prekážok na sieti,
  • Výpočet rozmerových prirážok prekážok a zásielok,
  • Ohodnotenie tratí a zásielok 8-pozičným kódom,
  • Preverenie priestorovej priechodnosti,
  • Import dát o prekážkach z meracieho vozňa

 

Produktový list k stiahnutiu tu.