LinkedIn

Spoločnosti skupiny OLTIS sú úspešnými riešiteľmi európskych výskumných projektov EUREKA, ktoré sú vyhlasované pod záštitou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Každý riešiteľ má povinnosť zorganizovať v januári aktuálneho roka oponentné konanie a obhájiť riešenie za predchádzajúci rok.

V tomto roku bol v rámci oponentného konania úspešne obhájený končiaci projekt EUREKA E!6725 REAL Bridge, ktorý bežal od roku 2012 – 2015 a ktorého riešiteľom bola firma JERID. Cieľom projektu bolo vyvinúť centrálny databázový informačný systém s potrebnými informáciami a číselníky podporujúce euroázijskú železničnú prepravu tovaru ako udržateľný druh dopravy, priaznivý k životnému prostrediu, v smere východ – západ založenú na medzinárodnom režime prepravy CIM/SMGS.

V rámci záverečného oponentného konania oponentná rada vyhodnotila celkové riešenie projektu atribútom V – Vynikajúce výsledky!

Aktuálne aplikácia obsahuje 83 modulov:

  • Servisné/služobné moduly (číselníky, kurzovný lístok,…), Informačné moduly (zoznamy tovaru, staníc, katalógy vozňov), Tarifné vzdialenosti (DIUM, TR-4, dopravcovia), Tarifné ceny (základné tarify a PD, Kalkl, Vlta, Optim), Železničná infraštruktúra (parametre tratí, prebehy,…), Knižnica predpisov v CZ, EN, DE, PL, FR (Cotif, AVV,…), Tlač dokladov (CIM/CIV, CIM/SMGS,…), Ostatné moduly (Railmap, Sledovanie, História aktov.,…)

Webové služby:

  • Informácie o polohe železničnej stanice, vyhľadanie najbližšej železničnej stanice pre zadané súradnice, výpočet najkratšej traťovej vzdialenosti pre zadaný zoznam staníc, výpočet traťovej vzdialenosti pre zadaný zoznam súradníc (prebeh), informácie o parametroch zadaného traťového úseku

DLL moduly a procedúry:

  • Zoznam tovaru (nhm.dll, etsng.dll), Zoznamy železničných staníc (DIUM, TR-4, dopravcovia), Tarifné vzdialenosti (DIUM, TR-4, dopravcovia), Základné tarify dopravcov (ČD Cargo, ZSSK Cargo, OGT RCA, MAV RCH, PKP Cargo PKP LHS, DB Schenker Rail, TIM CFR Marfa, …), Zväzové tarify pre medzinárodnú prepravu (BSGT, BSWT, SUR, SUT, DOWT, DPWT, POGT, PSURT, TIET, TEA,…), Doplňujúce poplatky k základným a zväzovým tarifám

Program EUREKA je jedným z nástrojov európskej stratégie a spolupráce v oblasti aplikovaného a priemyselného výskumu a inovačných aktivít. Cieľom programu je podporovať medzinárodnú spoluprácu medzi európskymi priemyselnými podnikmi, výskumnými ústavmi a vysokými školami a vytvárať tak podmienky pre zvyšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a rozvoj jeho spoločnej infraštruktúry.