LinkedIn

Dňa 20. januára 2016 hostil OLTIS Group v Prahe partnerov výskumného projektu CAPACITY4RAIL. Jednodenné stretnutie malo za cieľ prerokovať úlohy a ciele sub-projektu SP4 o pokročilom monitorovaní železničnej infraštruktúry.

Za účasti riešiteľov projektu zo 6 európskych krajín sa rokovanie konalo v zasadacej miestnosti Správy železničnej dopravnej cesty. Zúčastnili sa ho partneri z týchto organizácií: Deutsche Bahn, Trafikverket, ACCIONA Infraestructuras, Infraestruturas de Portugal, CEMOSA, Adevice Solutions, University of Birmingham, Uppsala Universitet, Universidade do Porto a OLTIS Group. Ďalší dvaja partneri sa rokovania zúčastnili online prostredníctvom videokonferencie: ANSALDO STS a Chalmers University of Technology Foundation.

CAPACITY4RAIL je projektom poslednej 6. výzvy zo 7. Rámcového programu výskumu EU. Projekt má rozpočet 20 miliónov Euro a 46 partnerov z 13 krajín Európy a Turecka, pričom konzorcium je dobre vyvážené medzi aktivitami železničného sektora (vrátane partnerov ako UIC, UNIFE, SNCF, Trafikverket, DB, Network Rail) a podporou z výskumných organizácií a univerzít. Hlavným cieľom projektu je návrh na zvýšenie kapacity, dostupnosti a výkonnosti železničného systému prostredníctvom veľkých skokových zmien.

CAPACITY4RAIL si klade za cieľ pripraviť cestu pre budúci železničný systém, poskytujúci koherentné, demonštrované, inovatívne a udržateľné riešenie pre:

  • Track Design: transverzálny prístup k riešeniu infraštruktúry pre konvenčnú zmiešanú premávku a veľmi vysokú rýchlosť, integrované monitorovanie a napájanie, zníženú údržbu a nové koncepcie vysoko spoľahlivých výhybiek a križovatiek.
  • Nákladnú dopravu: dlhšie vlaky, nižšie zaťaženie, automatické spriahadlá, vylepšené brzdenie, moderný, automatizovaný, inteligentný a plno integrovaný systém pre efektívnu, spoľahlivú a ziskovú nákladnú dopravu.
  • Prevádzku a kapacitu: výpočet dopravnej kapacity pre nákladnú a osobnú dopravu, modely a simulátory pre plánovače: kapacita, dopravný tok, odolnosť voči poruchám, schopnosť zotaviť sa z narušenia, počítačové spracovanie informácií v reálnom čase pre zákazníkov a dopravcov kedykoľvek.
  • Pokročilý monitoring: integrácia pokročilých technológií pre sledovanie v designe a v stavebnom procese, a to pre infraštruktúru jednoduchšiu na monitoring (samomonitorovaciu) s nízkymi nákladmi a malým dopadom na kontrolu.

Projekt CAPACITY4RAIL sa venuje systémovej analýze a systémovému prístupu k problematike železnice a jej potrieb s výhľadom do roku 2030–2050. Je jedným z významných vstupných parametrov SHIFT2RAIL. Projekt C4R je členený do 5 sub-projektov (SP).

Sub-projekt SP4 sa zaoberá pokročilým monitorovaním. Cieľom SP4 bude vyvinúť nové koncepty pre železničné štrukturálne a prevádzkové monitorovanie, aby sa zlepšila dostupnosť trate v kombinácii s automatizovanou údržbou a predikciou štrukturálneho životného cyklu použitých komponentov pre rýchlu kontrolu trate a rekonštrukcií po prírodných katastrofách a podporu pre operatívne sledovanie a riadenie polohy vlakov.

 

02_Foto-C4R-jednání-2     02_Foto-C4R-jednání-3

02_Foto-C4R-řídící-středisko