LinkedIn

Železničné vlastnosti RailMap

Železničné vlastnosti:

 • Presné zemepisné súradnice všetkých 42 000 železničných staníc krajín Európy (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Španielsko, Portugalsko, Veľká Británia, Írsko, Bulharsko, Srbsko a Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Albánia, Grécko, Turecko, Rusko-európska časť vrátane Kaliningradskej oblasti, Bielorusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménia) a Ázie (Rusko-ázijská časť, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizsko, Turkménsko, Tadžikistan, Mongolsko, Čína a obe kórejské republiky)
 • Informácie o železničných staniciach podľa medzinárodných číselníkov DIUM a TR-4
 • Zvýraznená železniční sieť

railmap_railway_features

railmap_border_stations

 

Železniční funkcie:

 • Zobrazenie polohy železničnej stanice vybranej zo zoznamu staníc zadaním čísla alebo názvu
 • Zobrazenie najbližších železničných staníc ku konkrétnemu bodu zadanému na mape
 • Vyhľadanie a zobrazenie pohraničných prechodových staníc pre zadaný štát
 • Zobrazenie všetkých pohraničných staníc pre nastavený výrez mapy
 • Zobrazení podrobných informácií o železničnej stanici označenej na mape
 • Zobrazenie prepravnej trasy pomocou železničnej infraštruktúry (schematicky alebo podrobne)

railmap_railway_route

 

Železničná infraštruktúra:

 • Základné zobrazenie železničnej siete pre zadaný výrez mapy
 • Podrobné zobrazenie železničnej infraštruktúry s vyznačením druhu trakcie a počtu koľají
 • Zobrazenie železničných koridorov vrátane ich parametrov (AGTC, TEN-T, RNE, RFC, OSŽD)
 • Zobrazenie technických parametrov traťových úsekov vlastníkov infraštruktúry, ktorí vydávajú Prehlásenie o dráhe (Network Statement)

railmap_infrastructure

 

Všeobecné vlastnosti RailMap

Vlastnosti mapy:

 • Vysoko kvalitná všeobecná mapa Európy a Ázie
 • Podrobné zobrazenie (mierka až do 1:20.000)
 • Zemepisné informácie v samostatných vrstvách: železnice, cesty, vodstvo, horstvo, zalesnenie, mestá, aglomerácia, štátne/regionálne hranice.

railmap_Europe_minus2_0

 

Používanie mapy:

 • Nástroje pre prácu s mapou: zväčšovanie, zmenšovanie, posun mapy atd.
 • Nastavenie ľubovoľnej mierky
 • Možnosť zapnúť nebo vypnúť jednotlivé zemepisné vrstvy
 • Priebežné zobrazenie zemepisných súradníc aktuálnej polohy kurzoru myši v mape v rôznych súradnicových systémoch
 • Uloženie mapy do súboru (BMP, JPG, GIF)
 • Tlač mapy zobrazenej v aktuálnom okne
 • Užívateľsky nastaviteľná limitná mierka pre zobrazenie železničnej vrstvy

railmap_Europe_plus2

 

Pridané funkcie a užívateľské prostredie:

 • Jazyky prostredia aplikácie: angličtina, nemčina, čeština a poľština
 • Uloženie a obnovenie štandardného nastavenia (mierka a výrez)
 • Miestna ponuka a štruktúrované hlavné menu funkcií
 • Horké klávesy pre väčšinu funkcií
 • Uloženie a zobrazenie obľúbených miest

Všeobecné funkcie RailMap:

 • Vyhľadanie a zobrazenie zemepisných bodov (sídel)
 • Obľúbené : možnosť uloženia užívateľských značiek pre opakované použitie
 • Zobrazenie súradnice/bodu na mape zadaného v rôznych súradnicových systémoch
 • Cestný routing: nalezenie optimálnej, najrýchlejšej alebo najkratšej trasy po ceste

railmap_route

 

Užívateľské značky v mape:

 • Zobrazenie objektov na železničnej sieti: vlaky, vozne, lokomotívy apod.
 • Definície užívateľských značiek (železničný voz, cestné vozidlo, zásielka, kontajner, železničný bod, logistické miesto, vlastné užívateľské značky – pobočky firmy, zákazníci, partneri, nakladacie miesta, sklady, apod.)
 • Možnosť importovať vlastné obrázky do zoznamu značiek a ich zobrazenie na mape
 • Jednoduchá práca so zoznamom zobrazených značiek
 • Možnosť filtrovať značky podľa kategórie, typu alebo ikony
 • Možnosť editovať parametre značiek
 • Nové druhy značiek pre zobrazenie pohybujúcich sa objektov, vrátane ich smeru pohybu (azimut)
 • Export a import značiek (podpora vzájomnej výmeny dátových súborov)

railmap_find-settlement railmap_menu railmap_hot-keys

 

Rôzne produkty RailMap:

 • Samostatný modul desktop aplikácie ERIC
 • Samostatný modul webovej aplikácie FRED
 • Programové procedúry, ktoré môžu byť začlenené do iných produktov iných firiem; môžu sa stať súčasťou špecializovaných informačných systémov a železničných elektronických databánk (DLL moduly)
 • Dátové súbory so základnou informáciou o železničnej doprave, použiteľné v iných špecializovaných produktoch iných firiem (súbory XML, CSV, XLS…)
 • Webové služby pre integráciu do informačných systémov užívateľa