VDS

Vlakový dispečersky systém

VDS predstavuje kľúčový centrálny informačný systém pre manažéra železničnej infraštruktúry a dopravcov. Okruhy jeho funkcií možno prispôsobiť predpisom a zvyklostiam konkrétnej organizácie.

 

Základné výhody

 • Priama informačná podpora pre centrálna dispečerské pracoviská
 • Komplexné pokrytie životných cyklov vlakov
 • Sústredenie všetkých aktuálnych dát o priebehu dopravy do centrálneho dispečingu
 • Automatizované poskytovanie aktuálnych informácií externým užívateľom a systémom, napr. informácie dopravcovi o aktuálnej polohe a stavu jeho vlaku
 • Špeciálna klientska aplikácia pre potreby sledovania vlastných vlakov dopravcov a vozňov na nich nad rozšírenou dátovou základňou
 • Možnosť zabezpečenia prevádzkovania systému a serverov formou outsourcingu.

Kľúčové funkcie

VDS je otvorený systém a môže byť kedykoľvek doplnený o nové funkcie aj rozhrania na ďalšie systémy. Tu uvádzame len niektoré z tých, ktoré sú v ňom štandardne integrované:

 • Grafické zobrazenie aktuálnej situácie aj prognózy vývoja dopravnej situácie – splnený grafikon vlakovej dopravy
 • Automatický zber a import dát z miestnej úrovne (Elektronický dopravný denník)
 • Filtrovanie zobrazeného traťového úseku aj množiny vlakov
 • Centrálna databáza všetkých dát s priebežným on-line zálohovaním
 • Centrálna evidencia priebehu plánovaných a nepredpokladaných výluk

Podstatnou vlastnosťou je predovšetkým previazanosť VDS s ďalšími aplikáciami OLTIS Group a externými informačnými systémami, ktoré spolu tvoria jeden ucelený funkčný systém. Funkcionalita VDS sa priebežne rozširuje o ďalšie možnosti komunikácie s okolím, napr. významné je aplikovanie komunikácie VDS a ILTIS (informačná a riadiaca nadstavba) stavadla SIMIS W, ktorá je implementovaná na koridorovej trati ŽSR.

Najdôležitejšie prínosy

 • Odpadá ťažkopádna a potenciálne chybová telefonická komunikácia
 • Eliminuje duplicitné vytváranie dát (zadávanie údajov) a tým aj riziko zavlečenia chýb
 • Dáta v systéme sú okamžite dostupné aj na všetkých ostatných pracoviskách podľa definovaných oprávnení
 • Okamžitá dostupnosť dát umožňuje rýchle a kvalifikovane rozhodovanie a zvyšuje tak presnosť, bezpečnosť a plynulosť dopravy
 • Poskytuje rozsiahle štatistické výstupy pre lepšie operatívne, taktické aj strategické rozhodovanie
 • Prináša úsporu nákladov a to mimo iné vďaka zníženiu počtu pracovníkov dispečerského aparátu

 

Produktový list k stiahnutiu tu.