LinkedIn

European Rail Information Centre – Centrum informácií z oblasti železničnej nákladnej prepravy Európy a Ázie

 

Zaujímajú Vás informácie o tovare, staniciach, vzdialenostiach a vozňoch, alebo infraštruktúre?
Potrebujete nahliadnuť do niektorého z predpisov alebo sadzieb?
Chcete sa zorientovať v cenách za prepravu a vytvoriť cenovú ponuku?
Tlačíte nákladné listy a chcete využívať výhody softwarovej podpory?

 

ERIC predstavuje modulárnu, priebežne aktualizovanú databanku informácií zo železničnej nákladnej prepravy vo forme desktop aplikácie. Aplikácia tvorí jadro a viac ako 250 samostatne licencovatelných modulov, ktoré poskytujú informácie o zoznamoch tovaru, železničných staniciach, tarifných vzdialenostiach a cenách, prepravných dokladoch, dopravných predpisoch a železničnej infraštruktúre. Aktuálne informácie sú poskytované zo spracovateľského centra v elektronickej podobe, v rôznych formách, v závislosti od potrieb užívateľov a v niekoľkých jazykových verziách.

Základom elektronického systému informácií je dobre fungujúce centrum pre zber dát. Informácie prichádzajú z rôznych zdrojov železničnej nákladnej prepravy Európy a časti Ázie. Pôvodná podoba je spracovaná do počítačového formátu, preložená a sprístupnená všetkým užívateľom v jedinej aplikácii ERIC.

Systém je poskytovaný zákazníkom a užívateľom v nasledujúcich formách:

 • Lokálne aplikácie: pre PC s MS Windows;
 • Dynamické knižnice: DLL moduly pre začlenenie do informačných systémov užívateľov;
 • Knižnica súvisiacich dokumentov: v plnom znení v elektronickej podobe;
 • Webové služby: pre volanie z aplikácie užívateľov cez Internet.

Databanka je charakteristická:

 • multijazykovosťou: v súčasnej dobe je aplikácia poskytovaná v 4 jazykoch – anglickom, nemeckom, poľskom a českom;
 • modularitou: užívatelia si môžu vybrať moduly, ktoré potrebujú ku svojej práci a vytvoriť si vlastnú konfiguráciu na mieru;
 • priebežnou aktualizáciou: všetky informácie v databanke sú pravidelne sledované a v prípade zmien priebežne aktualizované.

 

INFORMÁCIE

 • Nomenklatúra tovaru NHM – zoznam tovaru v 21 jazykoch ERIC_informace
 • Zoznam nebezpečného tovaru RID, tabuľka A a B, a jeho prepojenie s Prílohou II k SMGS (Zoznam nebezpečného tovaru pre železnice SNŠ a Pobaltie)
 • Zoznamy staníc a tarifné vzdialenosti pre medzinárodnú prepravu DIUM (29 štátov)
 • Zoznamy staníc a tarifné vzdialenosti dopravcov (16 dopravcov)
 • Informácie o technickom vybavení staníc (15 dopravcov)
 • Informácie o traťových triedach LOCA (predchádzajúci predpis RIV II/3)
 • Informácie o pohraničných staniciach ENEE (predchádzajúci predpis LIF)
 • Informácie o termináloch intermodálnej prepravy
 • Zoznam tovaru ETSNG – tarifný zoznam tovaru pre
  železnice SNŠ a Pobaltia
 • Zoznamy staníc TR-4 – zoznamy staníc vrátane poznámok
  pre železnice SNŠ a Pobaltie
 • Katalógy železničných nákladných vozňov dopravcov a vlastníkov
  vozňov vrátane vozňov širokého rozchodu (20 katalógov) vrátane
  modulu pre vyhľadávanie podľa zadaných parametrov

INFRAŠTRUKTÚRA

 • Databáza technických parametrov železničnej infraštruktúry Európy
  a Ázie (cca 50000 traťových úsekov) ERIC_infrastruktura
 • Informácie o traťových úsekoch (číslo trate, dĺžka, trakčný systém, počet koľají, traťová trieda, nápravový tlak, rozchod, atd.)
 • Geografické informácie o polohe cca 43000 železničných staníc Európy a Ázie
 • Sieťový graf železníc Európy a Ázie s možnosťou vyhľadávania optimálnej trasy podľa zadaných obmedzujúcich podmienok
 • Kalkulácia ceny za použitie dopravnej cesty pre 11 vlastníkov infraštruktúry
 • Zobrazenie železničnej infraštruktúry v modulu železničnej mapy RailMap
 • Zobrazenie železničných koridorov v modulu železničnej mapy (koridory AGTC, OSZD, TEN-T, RFC)
 • Výpočet kilometrických prebehov na základne železničnej
  infraštruktúry pre zadaný zoznam polôh železničného vozňa/hnacieho
  vozidla

CENA ZA PREPRAVU ERIC_cena za prepravu

 • Tarifné výpočty podľa sadzieb dopravcov vrátane doplňujúcich poplatkov (70 základných a zväzových sadzieb)
 • Modul pre zadávanie a editáciu vlastných cenníkov
 • Kalkulácia ceny podľa vlastných cenníkov alebo sadzieb dopravcov s možnosťou zadávať zľavy a/lebo prirážky
 • modul OPTIM – vyhľadanie najlacnejšej prepravnej trasy na základe vlastných a/lebo tarifných cenníkov
 • Výpočet dovozného vrátane smerovania podľa tarifu TP SNG (štáty SNS a Pobaltie)
 • Výpočet tarifných vzdialeností (kilometrovníky dopravcov, výpočty export/import/tranzit vzdialeností podľa DIUM a TR-4)

KNIŽNICA

 • Vnútroštátne a zväzové sadzby (v platných jazykoch, v ktorých
  boli zverejnené) – textové znenie sadzieb v elektronickej podobe pre
  jednoduchšie vyhľadávanie v ustanoveniach
 • Sprievodca pre vyplňovanie nákladných listov CIM/CUV, CIM/SMGS
 • Predpis pre prepravu nebezpečného tovaru RID v niekoľkých
  jazykových verziách
 • Výber predpisov a legislatívy – textové znenie predpisov a zákonov,
  ktoré sa týkajú železničnej nákladnej prepravy

RailMap                  

 • Zobrazenie polohy vybranej železničnej stanice ERIC_RailMap_EN
 • Zobrazenie polohy pohraničných staníc
 • Zobrazenie železničnej infraštruktúry s vyznačením druhu trakcie a počtu koľají
 • Zobrazenie vybraného železničného koridoru (AGTC, OSZD, RFC, TEN-T)
 • Kontextové menu s funkciami zobrazenia najbližších železničných staníc, informácií o najbližšej stanici, informácií o najbližšom traťovom úseku
 • Práca s užívateľskými značkami (vloženie a editácia značky, výber ikony značky, doplnenie linku ku značke)
 • Možnosť selektívneho zobrazenia/skrytia vybranej vrstvy mapy (cesty, rieky, mesta, železnice, apod.)
 • dovozné rozdelené po štátoch v príslušnej mene vrátane
  DPH (pokiaľ je povinná)
 • Možnosť zobrazenia prepravnej trasy z tarifných modulov
  a z modulu železničnej infraštruktúry