APS

Plánovanie a sledovanie výkonov personálu a hnacích vozidiel

Informačný systém pre plánovanie a vyhodnocovanie dochádzky všetkých variant na základe zákonníka práce a interných podnikových smerníc so zapracovaním mzdy i v SAP HR a plánovanie a sledovanie výkonov hnacích vozidiel s väzbou na personálne obsadenie vozidiel i s väzbou na SAP PM.

Účel IS APS – personálna časť

 • Plánovanie a hodnotenie práce zamestnancov zo zameraním na špecifikum odvetvia lokomotívneho hospodárstva
 • Zamestnanci (rušňovodiči) pracujú v nepretržitom režime s rôzne dlhými smenami a veľkým podielom nepravidelných výkonov v pravidelných turnusoch aj letmo (bez zaradenia do turnusu s plánovanými nástupmi na smeny)
 • Systém je pripravený na najzložitejšie kombinácie a hodnotenie a je teda využiteľný pre akékoľvek pracovisko
 • Je to kombinácia úlohy pre podporu hospodárenia s personálom a dochádzkové úlohy s možnosťou dôsledného a podrobného vyhodnotenia výkonov v smene.
 • Variantne je využívaný aj pre hodnotenie dochádzky dielenských zamestnancov so vstupom výkonov za SAP PM

Účel IS APS – technická časť

 • Plánovanie nasadzovania hnacích vozidiel a ťahaných vozidiel  > Sledovanie stavu vozidiel – údržba, pobyt v DKV, prenájom …
 • Sledovanie nasadenia vozidiel na vlakoch a miestnych výkonoch s kontrolou kilometrického prebehu
 • Kontrola pokrytia vlakov hnacími vozidlami
 • Sledovanie výbavy vozidiel

Spolupráca s inými IS

 • Vstup dát zo mzdovej agendy (i SAP HR / EGJE Elanor)
 • Vstup číselníkov zo SAP CO – textové súbory DZ, SRxx – načítanie zákaziek on-line
 • Vstup dát o turnusoch z ASO
 • Vstup dát o sieti
 • Vstup dát o vlakoch z IS ISOR KADR
 • Vysielanie informácií pre ISOR RVD – nástupy  rušňovodičov- výstup lokomotívy na hranice PJ
 • Príjem informácií z ISOR CDS – jazda vlakov pre doplnenie priebehu smeny rušňovodičov- jazda vlakov pre doplnenie priebehu výkonov lokomotív na vlakoch
 • Výstup dát dochádzky pre mzdovou agendu (i pre SAP HR)
 • Vstup dát o výkonoch zo SAP PM on-line väzbou aj cez výmenné textové súbory
 • Vstup dát o stave lokomotív zo SAP PM
 • Vysielanie informácií pre  PARIS
 • Export dát pre ADPV za hnacie vozidlá a rušňovodičov

 

Produktový list k stiahnutiu tu.