LinkedIn

Poplatky za dopravnú cestu stráži „Kápo“

Medzi štátnou organizáciou Správa železničnej dopravnej cesty (SŽDC) a spoločnosťou OLTIS Group as bol podpísaný akceptačný protokol na riešenie informačného systému KAPO. Úlohou tohto systému je Kalkulácia Poplatkov za použitie železničnej dopravnej cesty (ŽDC) v majetku SŽDC ako  prevádzkovateľa dráhy. Pre SŽDC bolo sprevádzkovanie systému pre správne fungovanie liberalizovaného železničného dopravného trhu doslova kľúčové. Poplatky dopravcov za použitie ŽDC sa v ročnom úhrne pohybujú okolo 4,5 mld Kč a každá chyba v poplatkoch by znamenala buď výpadky v tržbách za prevádzkovanie dráhy, alebo naopak námietky a reklamácie zo strany dopravcov.

Doteraz bolo pritom účtovania a kalkulácie poplatkov za použitie ŽDC zaisťované už zastaraným systémom TP412, s ručným zberom dát z tzv. vlakových hláseniek. Nové riešenie KAPO neprináša iba elimináciu spomínaných hláseniek, ale predovšetkým podstatné zvýšenie kvality dát, ktorých zdrojom sú teraz informačné systémy prevádzkovania dráhy: ISPŘ, KADR (predaj kapacity dráhy, objednávky trás a zostava cestovného poriadku vlaku v režime ad hoc), KANGO (zostava ročného cestovného poriadku), ISOŘ CDS (Centrálny dispečerský systém, monitorovanie skutočného priebehu vlakovej dopravy) a REVOZ (register vozidiel). Zvýšenie kvality a presnosti výberu poplatkov, a s tým súvisiace maximálna eliminácia reklamácií zo strany dopravcov je cieľom celého riešenia informačného systému KAPO. Ďalším prínosom je minimalizácia všetkej ručnej práce a poskytnutie vierohodnej plno početnej štatistiky naturálnych ukazovateľov (vlkm, hrtkm) na železničnej sieti.

Hlavný dôraz pri vývoji informačného systému KAPO bol kladený na sprevádzkovanie kalkulačného jadra systému, vrátane importu dát zo zdrojových systémov, kontroly konzistencie dát, a plnohodnotných algoritmov pre kalkuláciu poplatkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane platných vyhlásených cien a výnimiek (Výmer Ministerstva financií ČR stanovujúci maximálne ceny za použitie ŽDC, Vyhlásenie o dráhe a Prepravný a tarifný vestník). Zdanlivo jednoduchá kalkulácia vyžaduje ale riešenie mnohých netriviálnych problémov, z ktorých najvýznamnejšia je správne spárovanie objednaných vlakov s vlakmi skutočne realizovanými (automaticky aj ručne). Ďalšou komplikáciou bolo nájdenie mechanizmov uplatnenia ponukových cien pre dopravcu, v minulosti známej pod termínom zľavy, napr. pre kombinovanú dopravu a jednotlivé vozňové zásielky. Cieľovým výstupom systému vo vzťahu k dopravcovi je samozrejme faktúra za použitie železničnej dopravnej cesty spolu s tzv. dodacím listom, ktorý obsahuje detailný rozklad celkovej ceny do úrovne jednotlivých vlakov.

Vďaka profesionálnym skúsenostiam riešiteľského tímu v oblasti dopravy a informatiky, využitie vlastnej firemnej aplikačnej platformy a moderných technológií,  podarilo sa vývojové práce dokončiť len za 9 mesiacov od uzavretia zmluvy. Tým riešitelia dokázali, že aj požiadavku takto komplikovaného a ostro sledovaného systému je možné realizovať. Súčasťou zákazky je okrem opísaného vývoja aj zaistenie prevádzky systému vrátane služby service desk.