LinkedIn

Medzinárodná konferencia o železničných nákladných prepravách medzi Európou a Áziou (IRFC 2013) sa konala už po štvrté v Prahe

V dňoch 13.-15. marca prebehla v Prahe už 4. medzinárodná konferencia a výstava o železničných nákladných prepravách medzi Európou a Áziou   „International Rail Freight Conference“ (IRFC 2013) s podtitulom „Dialóg medzi železnicami a ich zákazníkmi“. Konferenciu usporiadala spoločnosť JERID, člen skupiny OLTIS GROUP, pod záštitou Ministerstva dopravy České republiky a medzinárodných organizácii OSŽD (Organizácia spolupráce železníc), UIC (Medzinárodná železničná únia), UNIFE (Asociácia európskeho železničného priemyslu), CER (Spoločenstvo európskych železníc a prevádzkovateľov infraštruktúry) a CCTT (Koordinačný výbor pre transsibirské prepravy). Konferenciu podporilo 18 partnerov, hlavne z radov medzinárodných organizácií.

Paralelne s touto udalosťou prebehla aj rada ďalších aktivít, vrátane  Euroázijského železničného fóra, rokovanie  Európskeho riadiaceho výboru UIC (EMC) a Fórum užívateľov Galileo na téma Používanie služieb Globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) v nákladnej doprave a logistike. V rámci konferencie prebehlo taktiež zasadanie výboru AROS (Asociácia železničných dopravcov Slovenska) a GETA (Green European Transport Association).

Témy prednášok a diskusií sa týkali takých dôležitých oblastí, ako sú perspektívy rozvoja v Európe a Azii, nové železničné systémy, dopravné koridory, Východ – Západ, interoperabilita 1435/1520 mm, uľahčenie procedúr na hraničných prechodoch železniční dopravy, e-commerce v železničnej nákladnej doprave, moderné logistické riešenia, intermodalita, podpora medzinárodnej spolupráce, cezhraničná a colná problematika v preprave, sledovanie zásielok, mimoriadne zásielky, tarify a cenotvorba, konkurencia na trhu železničných dopravných služieb, kombinovaná a kontajnerová preprava, spolupráce medzi železnicami, infraštruktúra, bezpečnosť, posilnenie medzinárodných projektov zameraných na zvýšenie role železničnej dopravy (Shift2Rail, európska „zelená“ doprava, atd.).

„Transsibírsku a Bajkalsko-Amurskú magistrálu považujeme za základ nového dopravného koridoru, ktorý môže byť  použitý ako základ pre vytvorenie nového euroázijského dopravného koridoru. Už dnes pracujeme na zaistení prepráv kontejnerov po celej trase Transsibírskej magistrály až na hranicu s Európskou úniou za 7 dní.“ Vladimír Jakunin, prezident RŽD

Tohtoročná konferencia bola zasvätená, tak ako aj minule, otázkam posilnenia úlohy železnice a železničnej nákladnej prepravy a jej konkurencieschopnosti v modernom dopravnom systéme.  Zúčastnili sa jej špecialisti v odbore železničnej dopravy z ministerstiev dopravy, železníc, operátorov, spoločností železničného priemyslu, dopravcov a ďalší účastníci trhu železničnej dopravy v Európe a Ázií. Dôležitosť stretnutia podtrháva geografia účastníkov: konferencie sa zúčastnilo viac než 330 zástupcov železničného odvetvia zo 157 spoločností z 31 zemí Európy, Ázie aj Afriky.

„Železnice nie je len prostriedok k preprave kontajnerov. Môže byť veľmi dobrou alternatívou pre riešenie rady problémov. V popredí je vždy doba prepravy  a doba prepravy – to sú peniaze. Ale objektívne povedané, musíme zlepšiť infraštruktúru v prístavoch, zvýšiť bezpečnosť koridorov, zlepšiť technických systémov a zvýšiť rýchlosti. To umožní, aby koridory boli rýchlejšie a my budeme mať väčší podiel na dopravnom trhu.“ Jean-Pierre Loubinoux, generální ředitel UIC (z rozhovoru pro RZD-TV Channel)
S prednáškami a prezentáciami vystúpilo na konferencii celkom 42 prednášajúcich z 19 krajín, medzi nimi taktiež  zástupcovia výboru OSŽD, UIC, CER, CCTT, UNIFE a iných významných európskych a ázijských organizácii.

Prednášky boli v programe konferencie rozdelené do niekoľkých tematických sekcií: • Medzinárodné organizácie a dopravné koridory; • Strategické smery v euroázijské nákladnej doprave; • Hlavné problémy euro-ázijskej železničnej nákladnej dopravy; • Dopravné systémy; • Infraštruktúra

Teoretická časť sa zaoberala dopravným právom a legislatívou,  interoperabilitou a rolou medzinárodných organizácii  v rozvoji dopravy medzi Áziou a Európou, vrátane väčšieho využívania  unifikovaného nákladného listu CIM/SMGS. Zástupcovia európskych a ázijských železníc a dopravných spoločností sa vo svojich vystúpeniach podelili o svoje skúsenosti  s transkontinentálnou prepravou, kontajnerovou a intermodálnou dopravou a taktiež informovali o projektoch, na ktorých práve pracujú. Dôležité informácie priniesli aj prezentácie venované technickým možnostiam jednotlivých dopravných koridorov, zriaďovanie logistických centier a  intermodálnych terminálov, využívanie nových dopravných a informačných technológii.

Vystúpenia účastníkov potvrdili, že je potrebné ďalej rozvíjať nákladnú dopravu medzi  Európou a Áziou, vrátane  kontajnerových a intermodálných. Iba zlepšením služieb, znížením času doručenia tovaru a  zaistením bezproblémových procesov pri prechode štátnych hraníc, poskytnutím konkurencieschopných cien, je možnosť dosiahnuť úspech a zvýšiť konkurencieschopnosť železničnej dopravy a jej efektivitu.   Pre zvýšenie významu železničného sektoru v celkovom integrovanom dopravnom systéme v Európe a Ázii, je nutné zaistiť pravidelnú výmenu informácii o skúsenostiach z oblasti technológie železničnej nákladnej dopravy a rozvíjať spoluprácu v tejto sfére.

Účastníci IRFC-2013 vyjadrili, že je nutné pokračovať v dialógu, v intenzívnej výmene praktických skúseností medzi železničnými podnikmi, prevádzkovateľmi dopravy, výrobcami a dodávateľmi zariadení pre železničnú dopravu, zasielateľmi a zákazníkmi z rôznych krajín   euroázijského priestoru, pre ktoré je zmysluplné, aby ďalej organizovali takéto udalosti v podobe konferencií a seminárov, aby bola možnosť prediskutovať  aktuálne otázky a budúci vývoj v organizácii železničnej nákladnej dopravy, vrátane kontajnerovej a kombinovanej dopravy medzi Európou a Áziou, za účasti vládnych úradníkov zodpovedných za železničnú dopravu, za účasti železníc, dopravných združení, podnikov, ktoré sú poskytovateľmi špedičných služieb, operátorov, organizácii zapojených do prepravného procesu a medzinárodných organizácií  zaoberajúcich sa železničnou nákladnou dopravou.

Následne na závery konferencie s cieľom upozorniť na riešenie otázok železničnej prepravy bola prijatá Výzva k vládam euroázijského priestoru s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť  a efektivitu železničnej dopravy.

Prvý konferenčný deň v rámci Galavečere prebehlo slávnostné odovzdávanie medzinárodnej ceny v oblasti dopravy  „Golden Chariot“, ktorá bola udelená niektorým pridruženým členom OSŽD pre ich veľký prínos k rozvoji medzinárodnej železničnej dopravy (http://gchawards.com/). Medzi ocenenými boli: Ministerstvo dopravy České republiky, České dráhy, Deutsche Bahn, Rail Cargo Hungaria, spoločnosť JERID a Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Konferenciu sprevádzala odborná výstava na ktorej sa prezentovalo 15 vystavovateľov z radov železničných dopravcov, železničného priemyslu, IT firiem, medzinárodných organizácií a médií. Tretí deň konferencie, 15.marca, behom exkurzie historickým motorovým vlakom navštívili účastníci testovací okruh Výskumného Ústavu železničného vo Velimi a Postřižinský pivovar v Nymburku.

Ďalší ročník konferencie IRFC sa bude konať opäť v Prahe v roku 2015. Viac informácií nájdete na www.irfc.eu.