LinkedIn

Už do štvrtého ročníka vstúpila tohto roku jesenná konferencia IRIC (International Rail Infrastructure Conference), ktorá sa konala v dňoch 5.-6. novembra 2012, rovnako ako vlani v bratislavskom NH Gate One Hoteli. Tohto roku sa počet účastníkov zastavil na čísle 162, zastúpené však bolo 15 prevažne európskych krajín. Odborných prezentácií sa do dvojdňového programu vošlo celkom 50, a to od speakerov pochádzajúcich z 12 rôznych štátov. Novinkou bola pritom sekcia projektov európskeho výskumu a vývoja, v rámci ktorej predstavili výsledky svojej práce zástupcovia novo založeného združenia GETA (Green European Transport Association).

Rovnako ako vlani bolo jednanie konferencie rozdelené do štyroch sekcií (plus piata sekcia projektov GETA), avšak s odlišným pojatím štruktúry. Nosnou témou celej konferencie bolo „Efektívne riadenie infraštruktúry – kľúčová podmienka pre pôsobenie železničných dopravcov na trhu“, a preto sa aj odborné príspevky točili okolo technológií, konceptov a systémov, vedúcich k znižovaniu nákladov či škôd a zvyšovaní úspornosti prevádzky na európskej železničnej infraštruktúre.

Prvý blok niesol názov „Efektívny rozvoj železničnej dopravnej siete v európskom kontexte“ a po úvodnom príhovoru Jána Jurigy zo ŽSR, ktorý nad podujatím prevzal osobnú záštitu, a prednáške Libora Lochmana, výkonného riaditeľa partnerského združenia európskych železníc CER, nasledovali kľúčové prezentácie obecného významu, venované rozvoju dopravných sietí od európskych a celoštátnych dráh až po dráhy nezávislé a regionálne. Náplňou druhého bloku boli informačné systémy – presnejšie „Informačné technológie ako nástroj pre zvýšenie efektivity železničného podniku“ – a okrem informačných nástrojov prevádzkovateľa dráhy či dopravcu a efektívneho riadenia prevádzky regionálnych dráh sa tu opäť vo všetkých pádoch skloňovali medzinárodné normy TAF TSI a TAP TSI. Treťou nosnou témou bola energetika, a to v bloku „Trakčná energia – významný zdroj nákladov ako aj úspor pre železničnú dopravu“, kde boli predstavené národné aj nadnárodné riešenia pre meranie a zúčtovanie spotreby elektrickej trakčnej energie. Záverečný štvrtý blok, „Inteligentná železnica – inovatívne riešenia pre budúcnosť železničnej infraštruktúry“, prezentoval témy výskumných projektov, ako aj indikátorov technického stavu idúcich vozidiel, ktoré sú významným prispením ku zvýšeniu efektivity aj bezpečnosti prevádzky.

Okrem európskeho združenia CER boli na konferencii zastúpené aj ďalšie významné národné a nadnárodné organizácie, najmä RNE (RailNetEurope), ERA (Európska železničná agentúra), Eress (európske združenie pre zúčtovanie elektrickej energie), alebo ACRI (Asociácia českého železničného priemyslu), stredoeurópski prevádzkovatelia dráh SŽDC, ŽSR, ÖBB, DB Netz, GySEV, a veľa popredných dodávateľov informačných a technických riešení pre koľajovú dopravu.

Účastníci konferencie ocenili nielen vysokú úroveň prednášok v odbornom programu a bezchybnú prácu organizátorov, ale aj možnosť osobných kontaktov a sprievodný program v tak povediac štýlovom prostredí bratislavského Múzea dopravy. Podujatie si v priebehu svojich štyroch behov vybudovala skutočne vysoký odborný kredit; pretože témy rozvoja železničnej infraštruktúry sú stále veľmi živé a aktuálne, môžu už organizátori zo skupiny OLTIS Group zahájiť prípravy odborných tém pre ďalší, piaty ročník.
Bližšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach konferencie www.iric.cz.