LinkedIn

Naša spoločnosť sa zúčastnila Veľtrhu Veda Výskum Inovácie, ktorý sa konal v dňoch 9. – 11. marca 2016 v priestoroch Brnenského výstaviska. Súčasne s veľtrhom sa v pridružených priestoroch konala aj odborná konferencia Veda Výskum Inovácie 2016.

Spoločnosť OLTIS Group sa prezentovala na veľtrhu vlastným stánkom a v rámci konferencie si návštevníci mohli vypočuť aj odborné prezentácie pána Petra Kroču, riaditeľa výskumu a inovácií OLTIS Group.

Prvý deň konferencie sa jeho prednáška týkala témy „Príležitosti v európskych programoch výskumu a inovácií pre české subjekty“, v rámci ktorej poslucháčom predstavil niekoľko konkrétnych úspešne bežiacich alebo už realizovaných inovačných dotačných projektov výskumu a vývoja skupiny OLTIS s konkrétnymi príkladmi uplatnenia výsledkov riešenia v praxi, so zvláštnym zameraním na projekty smerujúce k digitalizácii v oblasti železničnej nákladnej a osobnej dopravy. Prítomných divákov zoznámil takisto s aktuálnymi dotačnými príležitosťami a na záver vyzval všetkých k zapojeniu sa do projektov a prispel so svojimi odporučeniami.

Druhý deň Veľtrhu Veda Výskum Inovácie sa Petr Kroča v rámci sprievodného programu prezentoval svojim príspevkom, ktorý sa venoval finančným nástrojom na podporu výskumu, vývoja a inovácií EUREKA (medzinárodná spolupráca s tržne orientovanými výsledkami výskumu a vývoja), HORIZONT 2020 (rámcový program pre výskum a inovácie EU, platný pre obdobie 2014 až 2020) a SHIFT2RAIL (prvý európsky spoločný podnik železničného priemyslu a Európskej komisie pre výskum, inovácie a integráciu nových pokrokových technológií do inovatívnych železničných produktov a riešení) z pohľadu možností financovania projektov a s prehľadom aktuálnych otvorených výziev pre oblasť železničnej dopravy.

Prvý ročník Veľtrhu Veda Výskum Inovácie bol tematicky zameraný na uplatnenie výsledkov výskumu a vývoja v praxi a na zodpovedný výskum a inovácie. Veľtrh bol príležitosťou pre stretnutie odborníkov z rôznych odborov a odovzdávanie skúseností v oblasti výskumných projektov. Návštevníci mali príležitosť sa v priebehu dvoch výstavných dní zoznámiť s projektmi vedecko-výskumných pracovísk nielen z Českej republiky.