LinkedIn

Dňa 12. marca 2012 bol zahájený projekt „Implementácia TSI-TAF do informačných systémov SŽDC„, na ktorom sa podieľa spoločnosť OLTIS Group a. s. vedľa AŽD Praha s. r. o. a Institutu Jana Pernera o. p. s.

Cieľom projektu je zastrešiť proces harmonizácie telematických aplikácií v ČR s európskou úpravou v oblasti nákladnej železničnej dopravy. Požiadavka na harmonizáciu a jej technická špecifikácia vyplýva z Naradenia EC 62/2006/ES o technickej špecifikácii pre interoperabilitu subsystému pre telematické aplikácie v nákladnej doprave transeurópskeho konvenčného železničného systému (ďalej len „TSI-TAF“). Nariadenia sú záväzné a bezprostredne aplikovateľné v každom členskom štáte EU a to bez nutnosti ich transpozície do právneho systému členského štátu. Projekt teda zásadným spôsobom prispieva k realizácii tejto požadovanej harmonizácie ČR v oblasti nákladnej železničnej dopravy, pretože inovácie procesov v SŽDC ako správcu dopravnej cesty sú na celonárodnej úrovni kľúčové.

Základné rámcové ciele:

  • Rozšírenie a skvalitnenie prevádzky na železničnej sieti TEN-T
  • Zaistenie realizácie aplikácií TSI európskeho konvenčného železničného systému do železničného systému ČR a tým prepojenie informačných a komunikačných systémov železničných sieti so susednými sieťami a zároveň prepojenie v rámci ČR – medzi SŽDC ako prevádzkovateľom infraštruktúry a medzi železničnými podnikmi.
  • Inovácie informačných a komunikačných systémov SŽDC, aby ich nová funkčnosť bola plne v súlade s európskym štandardom (priblíženie českého železničného systému úrovni definovanej podľa TSI-TAF/prispôsobenie parametrov štandardom EU).
  • Vytvorenie jednotného komunikačného kanála medzi prevádzkovateľmi dopravnej infraštruktúry a medzi dopravcami v rámci EU.
  • Štandardizácia väzieb prevádzkovateľov infraštruktúry a dopravcov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Operačného programu Doprava z Fondu súdržnosti.

Zdroj: http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/odborny-seminar-tsi.html