LinkedIn

V dňoch 18-20. januára 2012 sa v hoteli „Muflon“ v Ustroni pri Bielska-Białej v Poľsku konal druhý ročník konferencie a veľtrhu „Vlečka 3. tisícročia – moderná technológia pre riadenie železničných vlečiek.“

Usporiadateľom konferencie bola Poľská komora výrobcov zariadení a služieb pre železnicu a partnermi konferencie už druhýkrát boli spoločnosti: První Signální, OLTIS Group, JERID Polska, Sudop Polska, Graw a PKP Cargo Service. K tejto skupine sa tento rok pridali: KZA, Jastrzębska Spółka Kolejowa a Neel.

Akcia aj tento krát prebehla pod záštitou veľvyslanca Českej republiky v Poľsku pána Jana Sechtera, ktorý v úvode konferencie poprial všetkým účastníkom skorý koniec ekonomickej krízy a prejavil nádej, že stretnutie pozitívne ovplyvní obchodné kontakty železničného trhu oboch zemí.

Cieľom konferencie bola výmena skúseností z oblasti riadenia železničných vlečiek.

Prezentácie a diskusie boli venované vlečkám v železničnej infraštruktúre. Pozvaní hostia si mohli vypočuť referáty na tému komplexného informačného riadenia vlečky (Tomáš Kroča, JERID Polska), merania a diagnostiky (J. Grabczyk, GRAW), inovačných prvkov v zabezpečovacej technike (S. Zařecký, První Signální). Prezentované boli takisto možnosti získania dotácií z prostriedkov EU na tieto projekty (A. Trefon), a taktiež iný druh financovania – formou leasingu (A. Eichler, Millenium Leasing). Krakovské závody automatiky prezentovali Inovačný systém varovania na prejazdoch a prechodoch (DySOnaPP), (A. Wiśniewski) a K. Klímšová (Sudop Polska) referovala o úspechoch spoločnosti v navrhovaniu železničných tratí, s dôrazom na vlečky. M. Stolarski (Neel) prezentoval zariadenie trakčnej elektroenergetiky pre vlečky a priemyslové železnice a F. Kostrzewa (PKP Cargo Service) hovoril o zmenách v ich spoločnosti. Hostia mohli obdivovať najväčší infraštruktúrny projekt realizovaný v pomoranskom vojvodstve – Kolej Metropolitarna (T. Konopacki).

Odborne konferenciu podporili zástupcovia Slezského učení technického – prof. Jerzy Mikulski a zamestnanci Železničního ústavu.

Mediálnym patrónom konferencie bola Infrastruktura Transportu.

Nižšie zverejňujeme poďakovanie od firiem, ktoré dokazujú, že účastníci boli s účasťou na konferencii spokojní:

„Ďakujem za predošlú a tohtoročnú pozvánku. Zároveň ďakujem za profesionálnu prípravu a priebeh konferencie. Dúfam, že vzhľadom k nárastu záujmu o preberanú tematiku, čo dokazuje počet účastníkov na práve ukončenej konferencii, budete naďalej pokračovať v tejto idei. Zasielam srdečný pozdrav všetkým, ktorí jej venovali čas, energiu a prostriedky.“

Marek Szymkowiak, Kompania Weglowa SA

„Chcel by som svojim menom veľmi poďakovať za možnosť zúčastniť sa konferencie Vlečka III tisícročia – moderná technológia pre riadenie železničnej vlečky. Zo svojej strany ponúkam pomoc a svoje vedomosti z problematiky riadenia a manévrovacej obsluhy železničných vlečiek!“ Andrzej Rossa, CTL Chemkol Sp. z o. o
„Ď a k u j e m  za príjemnú náladu, skvelú spoločnosť a profesionálnu organizáciu.“

Krystian Goszyc, Jastrzębska Spółka Kolejowa

„Ďakujeme za pozvanie a možnosť zúčastniť sa ďalšej konferencie Vlečka III tisícročia v Ustroni v dňoch 18-20. 1. 2012. Obzvlášť chceme poďakovať a zagratulovať organizátorom konferencie za vynikajúci výber prednášajúcich a za prípravu sprievodného umelecko-spoločenského programu.“

Zbigniew Kalamat, ArcelorMittal Poland SA