LinkedIn

V dňoch 18.–20. marca 2015 sa v Prahe v Clarion Congress Hotel Prague**** konal už 5. ročník medzinárodnej konferencie a výstavy IRFC o železničných nákladných prepravách (IRFC 2015), tentoraz spoločne s 1. ročníkom medzinárodnej konferencie ERRIC európskeho železničného výskumu a inovácií. Celá konferencia ERRIC/IRFC 2015 sa uskutočnila pod heslom „Výskum a inovácie – hnacia sila konkurencieschopnosti“. Konferenciu usporiadala spoločnosť OLTIS Group, pod záštitou podpredsedu vlády pre vedu, výskum a inovácie, Ministerstva dopravy Českej republiky, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy a medzinárodných organizácií UNIFE (Asociácia európskeho železničného priemyslu), UIC (Medzinárodná železničná únia), CER (Spoločenstvo európskych železníc a prevádzkovateľov infraštruktúry) a OSŽD (Organizácia spolupráce železníc). Konferenciu takisto podporilo 13 partnerov, predovšetkým z radov medzinárodných organizácií.

Tohto roku sa zúčastnilo 301 účastníkov z 27 krajín, z toho 58 vrcholných predstaviteľov z popredných železničných firiem a organizácií. Zoznam prednášajúcich sa uzatvoril na rekordnom počte 75, medzi prednášajúcimi boli okrem iných zástupcovia Európskej komisie, Ministerstva dopravy, UIC, ERA, UNIFE, CER a iných významných európskych a ázijských organizácií.

V programe prvého dňa vystúpili vedúci predstavitelia medzinárodných železničných organizácií a veľkých firiem s témami súvisiacimi s výskumom a inováciami, železničnou konkurencieschopnosťou, liberalizáciou a možnosťami spolupráce.

João Aguiar Machado, generálny riaditeľ DG Mobility and Transport, Európskej komisie v svojom prejave zdôraznil potrebu zvýšenia podielu železnice na celkovom objeme prepráv: Podiel železnice zostáva veľmi skromný v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy, ako je doprava cestná, ktorá zaujíma podiel 90% trhu. Čo sa týka železničnej nákladnej dopravy, tu nie je zrejmý žiadny vývoj. Podiel železničnej nákladnej dopravy zostáva za posledných 15 rokov asi na 10-11%, oproti 45% pre cestnú nákladnú dopravu a 37% pre námornú dopravu. Je tu teda rozhodne priestor pre zlepšenie. Je zrejmá potreba prijatia zásadných opatrení ako pre osobnú tak aj pre nákladnú železničnú dopravu tak, aby mohla železnica prevziať väčší podiel dopravného dopytu v budúcich desaťročiach. To bude mať samozrejme takisto prínos ako pre naše životné prostredie, tak aj pre naše preťažené cesty.

Prednášky prvého dňa boli v programe konferencie rozdelené do troch tematických sekcií:
• Hnacia sila železničnej konkurencieschopnosti
• Spoločný podnik Shift2Rail
• Strategické výzvy pre železničný sektor

Minister dopravy Dan Ťok v úvode prehovoril o rozvoji infraštruktúry na železnici v kontexte 4. železničného balíčka EU. Vyjadril podporu rozvoja a otvorenosti železnice: „Situácia v Českej republike je taká, že naše hlavné železničné trate sú vyťažené až na 95% svojej kapacity. Podobnú skúsenosť majú s vyťažením železníc aj v okolitých krajinách. Podotýkam, že konkrétne Česká republika má jednu z najhustejších železničných sietí v Európe. Dopyt po železnici teda existuje a v žiadnom prípade nie je možné hovoriť o nedostatku konkurencieschopnosti.“

Vladimir Jakunin, generálny riaditeľ Ruských železníc a predseda UIC v svojom vystúpení poukázal na to, že témy konferencie sú veľmi aktuálne. Rovnako je táto konferencia v Európe jedinečná tým, že je ochotná sa týmto témam venovať. „Na európsku železnicu je potrebné nazerať v širšom kontexte zmysluplného zapojenia do logistických procesov. Celú nákladnú prepravu je potrebné vnímať a riadiť procesne.“

Jean-Pierre Loubinoux, generálny riaditeľ UIC vo svojom prejave zdôraznil štyri otázky, ktoré je možné považovať za štyri piliere železničného systému: „Sú nimi dostupnosť infraštruktúry a siete, inovácie a kreativita, inteligencia a znalosti a interoperabilita a intermodalita.

Druhý deň konferencia pokračovala v dvoch paralelných sekciách (ERRIC + IRFC). Sekcia ERRIC (European Railway Research and Innovation Conference) ponúkla príležitosť zoznámiť sa s iniciatívou SHIFT²RAIL a jej cieľmi, rámcovým plánom a jednotlivými inovačnými programami. Program konferencie bol rozdelený na tieto odborné sekcie: Európsky železničný výskum, IT riešenia pre bezproblémovú a atraktívnu osobnú železničnú dopravu, Technológie pre udržateľnú a atraktívnu európsku nákladnú dopravu, Technológie pre udržateľnú a atraktívnu európsku nákladnú dopravu, Nákladovo efektívna a spoľahlivá vysokokapacitná infraštruktúra a Ďalšie železničné výskumné a inovačné aktivity a súvisiace európske projekty.

Sekcia IRFC (International Rail Freight Conference) predstavila v svojom už piatom ročníku skúsenosti a úspešné projekty, ktoré sa viažu k medzinárodnej železničnej nákladnej preprave, a to predovšetkým medzi Európou a Áziou. Konferencia sa zamerala na oblasti: Euro-Asian Land-Bridge, Rozvoj trhu železničnej nákladnej dopravy a intermodálnej logistiky a Technická podpora železničnej nákladnej prepravy.

Konferenciu sprevádzala odborná výstava, na ktorej sa prezentovalo 15 vystavovateľov z radov železničných dopravcov, železničného priemyslu, IT firiem, medzinárodných organizácií a médií.

Tretí deň konferencie, 20. marca, sa konala odborná exkurzia do zázemia pražského metra. Účastníci mohli navštíviť doposiaľ neotvorené stanice metra Nemocnica Motol, Petřiny, Veleslavín a Bořislavka. Celá akcia bola zakončená vyhliadkovou jazdou historickou električkou a spoločným obedom v reštaurácii U Kalicha. Partnerom tretieho dňa konferencie sa stala firma AŽD Praha.

Viac informácií nájdete na www.railconference.com.

 

IRFC/ERRIC 2015    IRFC/ERRIC 2015

IRFC/ERRIC 2015    IRFC/ERRIC 2015

IRFC/ERRIC 2015   IRFC/ERRIC 2015   IRFC/ERRIC 2015