LinkedIn

Dňa 14. mája 2015 sa v Prahe v Rytierskom sále SŽDC za spoločnej organizácie Dopravnej fakulty Univerzity Pardubice uskutočnilo už dvadsiate prvé kolokvium ŽelAktuel, tentoraz na tému „Zvyšovanie kapacity dráhy inteligentnými dopravnými systémami“. Popredný odborníci zo spoločností ako SŽDC, SIEMENS, AŽD  Praha či OLTIS Group, zástupcovia dopravcov (ČD), Ministerstva dopravy a českých dopravných vysokých škôl (Dopravnej fakulty Univerzity Pardubice a Dopravnej fakulty ČVUT) tu diskutovali o úskaliach spojených s dostatočnou kapacitou dráhy pre náročné podmienky železničnej prevádzky, vytvárané vďaka liberalizácii dopravného trhu, intenzívnej taktovej osobnej doprave a rovnako rastúcej diaľkovej doprave v režime open access. Konkrétne potom vo svojich príspevkoch rozoberali moderné technologické riešenia ako európsky zabezpečovací systém ETCS, riadenie premávky z centrálnych dispečerských pracovísk CDP, automatické stavanie jazdných ciest ASJC, automatické vedenie vlaku AVV a ďalšie.

Spoločnosť OLTIS Group sa už druhý raz stala partnerom kolokvia a David Krásenský, ktorý je konzultantom pre výskum, vývoj, inovácie a medzinárodnú spoluprácu, predniesol príspevok na tému „Vízia moderného riadenia prevádzky v projekte 7RP Capacity4Rail (C4R)“. Okrem samotného projektu C4R, ktorý je doposiaľ najrozsiahlejším projektom európskeho výskumu a vývoja s účasťou OLTIS Group, predstavil takisto predchádzajúci, súvisiaci projekt OnTime, ktorého cieľom bolo vyvinúť metódy a procesy pre maximálne využitie kapacity a pre zníženie celkového oneskorenia na európskej železnici. Výsledky tohto projektu pritom jasne ukazujú, že pre zvýšenie kapacity dráhy či pre jej efektívne využitie nie je nutné vždy vynakladať vysoké investičné náklady (spojené napr. s výstavbou nových traťových koľají, zabezpečovacích zariadení a iných stavebných opatrení), ale často je možné veľmi významných efektov dosiahnuť pomocou výrazne menej nákladných „soft“ prostriedkov, ako sú simulačné modely, vyspelé algoritmy pre podporu rozhodovania, alebo inovatívne procesy pre riadenie železničnej prevádzky. Živá diskusia účastníkov v priebehu kolokvia bola dokladom vysokej aktuálnosti a odbornosti príspevkov aj ich autorov.