LinkedIn

Meranie spotreby trakčnej energie hnacích vozidiel

Aplikácia Energetický portál slúži ako východzí dátový zdroj o nameranej spotrebe trakčnej energie hnacích vozidiel na určenej železničnej sieti manažéra železničnej infraštruktúry.

 

Základné výhody

 • Zber údajov o spotrebe z hnacích vozidiel a kontrola konzistencie týchto údajov
 • Spracovanie a uloženie primárnych dát o nameranej spotrebe elektrickej energie z hnacích vozidiel
 • Ukladanie údajov o trakčnej spotrebe hnacích vozidiel (vrátanie možnosti ručného vloženia týchto údajov)
 • Prvotná a druhotná validácia dát o spotrebe (podľa UIC 930)
 • Automatické generovanie alarmu nad dátovou základňou energetického portálu podľa pravidiel definovaných užívateľmi v administrácii
 • Archivácia dát o spotrebe
 • Zobrazenie údajov o spotrebe v užívateľsky príjemnom prostredí
 • Rozdelenie spotreby elektrickej energie podľa oblastí spotreby (na základe údajov GPS)
 • Agenda reklamácií nameraných dát o spotrebe
 • Priradenie hnacieho vozidla ku konkrétnemu železničnému dopravcovi
 • Automatické načítanie novo prihláseného hnacieho vozidla do systému
 • Možnosť kumulácie a agregácie primárnych dát o spotrebe pred odoslaním do IS manažéra železničnej infraštruktúry (užívateľské zostavy)
 • Dátové rozhrania pre prenos dát do externých informačných systémov
 • Bezpečné prihlásenie užívateľov
 • Logovanie udalostí aplikačného servera

Špeciálne funkcie

 • Generovanie predikcie spotreby elektrickej energie na základe aktivovaných trás vlaku v zmenovom pláne
 • Zobrazenie údajov o spotrebe trakčnej energie pomocou grafov
 • Zobrazenie bodu spotreby trakčnej energie na mape dopravnej siete
 • Agenda pre výmenu elektromerov na hnacích vozidlách
 • Aplikácia umožňuje dohľadať konkrétny hardware, z ktorého sú zložené meracie súpravy na hnacích vozidlách

Technické parametre

Viacvrstevná architektúra (databázový, aplikačný a webový server)
Webový klient

SW pre servery

MS Windows 2008 Server
Oracle 11g Standard Edition a vyšší

SW pre klientov

Ľubovoľný OS
Webový prehliadač IE7 a vyšší alebo kompatibilný

Komunikácia

Medzi servermi (LAN): Minimálne 100 Mbit/s (.NET Remoting)
Medzi klientom a webovým serverom (WAN): Minimálne 1 Mbit/s (TCP/IP)