LinkedIn

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobých údajov) a poučení subjektov údajov (ďalej len „Nariadenie“).

1. Správca osobných údajov
OLTIS Slovakia s.r.o., so sídlom Bratislava, Tomášikova 26, IČ 36762644, zapísaného vo verejnom registri vedenom pri Okresnom súde v Bratislave, oddiell Sro, vložka 45414 /B, kontaktný e-mail: , (ďalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 Nariadenia informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

2. Rozsah spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného či iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi, či k plneniu zákonných povinností správcu.

3. Zdroje osobných údajov:

 • priamo od subjektov údajov,
 • verejne prístupné registre,
 • zoznamy a evidencie (napr. obchodný register, živnostenský redister, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.)

4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania:

 • adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii subjektu údajov (napr. méno, priezvisko, titul, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. firma, kontaktná adresa, číslo telefónu, emailová adresa a iné obdobné informácie)
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie, dátum)
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy

5. Kategórie subjektov údajov:

 • zákazník správcu
 • dodávateľ služb
 • iná osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu ku správcovi

6. Kategórie príjemcov osobných údajov:

 • spracovateľ
 • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

7. Účel spracovania osobných údajov

 • účely obsiahnuté v rámci súhlasu subjektu údajov
 • rokovanie o zmluvnom vzťahu
 • plnenie zmluvy
 • ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcom)
 • archivácia vedená na základe zákona
 • plnenie zákonných povinností zo strany správcu
 • ochrana životne dôležitých subjektov údajov

8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

  Spracovanie osobných údajov prevádzkuje správca. Spracovanie je realizované v jeho prevádzkach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, príp. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe za dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov, hlavne opatrení, aby nemohlo dochádzať k neoprávněnému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, jako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

  9. Doba spracovania osobných údajov

   V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku správcu či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností vyplývajúcich ako zo záväzkového vzťahu, tak aj z príslušných predpisov.

   
  10. Poučenie

   Správca spracováva údaje so súhlasom subjektov údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, kedy si spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektov údajov.

   Správca týmto v súlade s s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (dále jen „Nariadenie”), informuje, že:

   • osobné údaje subjektu údajov budú spracovávané na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
   • dôvodom poskytnutia osobných údajov subjektu údajov je záujem subjektu údajov o zasielanie informácií a pozvánok, prípadne obchodných ponúk k usporiadaným akciám súvisiacim s činnosťou správcu, čo by bez poskytnutia osobných údajov nebolo možné,
   • správca nevymenoval poverenú osobu na ochranu osobních údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,
   • správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje subjektu údajov do tretej zeme, medzinárodnej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám,
   • subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo žiadať od správcu prústup ku svojim  osobným údajom, právo žiadať od správcu prústup ku svojim osobný údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k  inému správcovi, ako aj podať sťažnosť na Úrad ochrany osobných údajov, ak má za to, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje  rozpore s Nariadením.