LinkedIn

Správa železničnej dopravnej cesty ukončila druhú etapu implementácie TAF-TSI vo svojich informačných systémoch. Hlavným dôvodom tohto projektu je uspokojiť požiadavky na vzájomné dátové komunikácie na základe nariadenia Európskej komisie č. 62/2006 (ES) súvisiace s technickou špecifikáciou pre interoperabilitu, týkajúcou sa telematických aplikácií v nákladnej doprave pre nákladný subsystém transeurópskeho konvenčného železničného systému, skrátene TAF-TSI.

„Dôležitými prínosmi projektu sú zlepšenie prístupu a zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej siete vzhľadom na susediace železničné infraštruktúry, zjednotenie informačných a komunikačných systémov a zlepšovanie služieb manažérov infraštruktúry pre železničné podniky, ktoré vytvárajú predpoklady pre uspokojenie rastúceho dopytu po železničnej doprave v Českej republike“, povedal pán Pavel Surý, generálny riaditeľ Správy železničnej dopravnej cesty.

Bezpochyby dôležité je takisto zavedenie integrovaného komplexu informačných systémov, ktorý zaistí konsolidovaný systém riadenia dopravy vo všetkých fázach životného cyklu vlaku. To prispeje k lepšiemu a efektívnejšiemu využívaniu poskytovaných dát, a tým k možnosti účinnejšieho využitia českej železničnej siete v prevádzkových podmienkach EU.

Uskutočnenie záverečnej etapy projektu zaistilo inštaláciu funkcií priamo súvisiacich so súčasným stavom európskej implementácie TAF-TSI, napr. napojenie na spoločné zoznamy centrálnych kódov a použitie spoločného európskeho rozhrania, pripojenie na centrálny informačný systém RNE TIS (Train Information System) pre sledovanie medzinárodných vlakov, alebo dokončenie funkcionalít TAF-TSI v operačnom systéme riadenia, rovnako ako spracovanie základného a prevádzkového plánovania dopravy. Adaptácia vnútorných prevádzkových plánovacích a kontrolných procesov umožňuje praktické plnenie funkcií TAF-TSI, tak ako je to definované pre rozhranie so železničnými podnikmi a ostatnými manažérmi infraštruktúry.

Dodávateľmi jednotlivých častí projektu označeného ako „Implementácia TAF TSI v informačných systémoch Správy železničnej dopravnej cesty, Etapa 2“ boli spoločnosti OLTIS Group, AŽD Praha, Inštitút Jana Pernera a ČD – Informačné systémy. Celkové oprávnené náklady predstavovali 39,700,000 Kč (približne 1,5 miliónov Eur – bez DPH). Projekt bol schválený ku spolufinancovaniu Európskou úniou v rámci Operačného programu Doprava s plánovaným príspevkom z Fondu súdržnosti vo výške 16,872,500 Kč (asi 600.000 Eur). Národné financovanie projektu bolo zaistené zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov Správy železničnej dopravnej cesty.

(Zdroj: SŽDC, Newsletter UIC 477)